จดบริษัทรักษาความปลอดภัย

จดทะเบียนบริษัทรักษาความปลอดภัย

ในปัจจุบันธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีความต้องการของตลาดสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางธุรกิจ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย เช่นหมู่บ้าน คอนโด หอพัก หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล เนื่องจากความปลอดภัยในร่างกาย และทรัพย์สิน เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนในสังคมต้องการ และคำนึงถึงเป็นอย่างมาก ประกอบกับปัจจุบันปัญหาอาชญากรรม โจรกรรม มีสถิติสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยโดย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จึงมีความสำคัญอย่างมากในการพิทักษ์ชีวิต และทรัพย์สินของคนในสังคม การมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ดูแลตามสถานที่ และหน่วยงานต่างๆ จึงมีส่วนช่วยในการลดอัตราปัญหาการโจรกรรม และอาชญากรรม ซึ่งธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ดังนั้นจึงมีผู้สนใจประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและสนใจจดทะเบียนบริษัทรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

ในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย “ธุรกิจรักษาความปลอดภัย” หมายความว่า ธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล โดยได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดแต่ไม่รวมถึงการให้บริการรักษาความปลอดภัย
โดยหน่วยงานของรัฐตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
บริษัทรักษาความปลอดภัย หมายความว่า บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยนั้นมีอายุใบอนุญาต 4 ปี ซึ่งหลักเกณฑ์ และรายละเอียดเบื้องต้นในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย มีดังต่อไปนี้

1. ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย โดยเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
2. ต้องใช้คำนำหน้าชื่อว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” และคำว่า “จำกัด” หรือ “จำกัด (มหาชน)” ต่อท้ายแล้วแต่กรณี
3. ต้องมีจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี
4. ต้องมีจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี
5. ต้องมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
6. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

บริการที่เกี่ยวข้อง รับจดทะเบียนบริษัท

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

1. พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ถึง 100 คน ฉบับละ 5,000 บาท
2. พนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน ฉบับละ 10,000 บาท
3. พนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ 500 คน แต่ไม่ถึง 1,000 คน ฉบับละ 20,000 บาท
4. พนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ 1,000 คน ขึ้นไป ฉบับละ 30,000 บาท

หน้าที่ของบริษัทรักษาความปลอดภัยเมื่อได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

1. ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ซึ่งเมื่อได้ทำการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยแล้ว สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่าจะได้รับคำแจ้งว่าไม่อนุญาตให้ต่ออายุ ทั้งนี้นายทะเบียนจะแจ้งผลภายใน 60 วันนับวันแต่ที่นายทะเบียนได้รับคำขอใบอนุญาตต่ออายุ
2. บริษัทรักษาความปลอดภัย ต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผย และมองเห็นได้ง่าย
3. ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยนั้นสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ให้บริษัทยื่นคำขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด
4. การให้บริการรักษาความปลอดภัยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดคือ วันที่ทำสัญญา ชื่อและที่อยู่ของบริษัทรักษาความปลอดภัย และผู้ว่าจ้างขอบเขตของงาน และระยะเวลาการให้บริการ ค่าจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง หน้าที่และความรับผิดของบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง ค่าปรับ การกำหนดค่าเสียหาย และการเลิกสัญญา ซึ่งการให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้ทำสัญญาเป็นหนังสือหรือมีรายการดังกล่าวไม่ครบถ้วนถือว่าเป็นโมฆะ
5. ในการให้บริการรักษาความปลอดภัย ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ว่าจ้าง
6. ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ยื่นต่อทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยอนุญาตที่เป็นสถานะปัจจุบันยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
7. ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ยื่นต่อนายทะเบียนภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ตามแบบที่นายทะเบียน
8. ในกรณีที่บริษัทรักษาความปลอดภัย ต้องการเลิกประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ ต้องยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อนายทะเบียน

ถ้าท่านสนใจประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย กรีนโปร เคเอสพี มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้แก่ท่าน ทั้งนี้รวมถึงให้บริการขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัทจำกัดตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพื่อนำบริษัทมาขออนุญาตในการทำธุรกิจรักษาความปลอดภัย สนใจติดต่อเรา เบอร์โทร 02 210 0280 ถึง 2 หรือ แอดไลน์มาที่ @greenproksp

ติดต่อบริการรับจดบริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
มือถือ : 094 864 9799
LINE ID : @greenproksp
Add Friend

E-mail : info.th@greenproksp.com