รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กับกรมพัฒนาธุรกิจและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับสรรพากร เช่น เพิ่มทุน เปลี่ยนกรรมการ เปลี่ยนชื่อบริษัท จดทะเบียนเลิกกิจการ เป็นต้น

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

กระบวนการที่กิจการเป็นนิติบุคคลต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลหรือสถานะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนของนิติบุคคลนั้น เปลี่ยนแปลงอาจเกี่ยวกับหลายด้าน เช่น เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานหรือที่ตั้งของกิจการ การเปลี่ยนแปลงสมาชิกหรือผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมหลักของกิจการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการนิติบุคคลนั้นการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้สถานะของนิติบุคคลมีความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

นอกจากการจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง ยังให้บริการต่าง ๆ เสมือนเลขานุการบริษัท ยกตัวอย่าง เช่น รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ จดเลิกกิจการ ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

บริการของเรา

การขึ้นทะเบียนประกันสังคม – นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง พร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน เช่นกันการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม – ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้า หรือให้บริการเป็นปกติ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วันหลังจากรายได้ถึงเกณฑ์
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
– เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้า และผู้รับบริการ โดยเรียกเก็บเพิ่มแยกจากราคาสินค้า หรือบริการ หรือบวกรวมกับราคาสินค้าหรือบริการ
– ออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้า และผู้รับบริการ
– จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ตามที่กฏหมายกำหนด
– ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อสรรพากรการจดทะเบียนเลิกกิจการ – บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

 1. เลิกโดยผลของกฎหมาย เช่น กรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น หรือตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น หรือตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้ว หรือบริษัทล้มละลาย
 2. โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
 3. เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท คือ ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท หรือบริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทำการถึง 1 ปี หรือ การค้ามีแต่ขาดทุน และไม่มีหวังกลับฟื้นคืน
 4. จำนวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 3 คน คำขอจดทะเบียนเลิก และอำนาจของผู้ชำระบัญชีของบริษัท จะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้ชำระบัญชี ซึ่งได้แก่กรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัท หากข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรรมการทุกคนของบริษัทต้องเป็นผู้ชำระบัญชี โดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ชำระบัญชีมีหลายคน ผู้ชำระบัญชีทุกคนต้อง กระทำการร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้กำหนดอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้กำหนดข้อบังคับในเรื่องการตั้งผู้ชำระบัญชีไว้ หากบริษัทประสงค์จะตั้งกรรมการ บางคน หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัทเป็นผู้ชำระบัญชีจะต้องให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติตั้งผู้ชำระบัญชี หรือกำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชี

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า – บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนแก้ไขข้อมูลกับทางสรรพากร เราจะช่วยคุณจัดเตรียม และดำเนินการในขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องตามข้อบังคับ และกฏหมาย

รายการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด

 • การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการตั้งบริษัท
 • มติพิเศษเพื่อเพิ่มทุน / ลดทุน / ควบรวมกิจการ
 • การควบบริษัท
 • การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังการจัดตั้ง บริษัท
 • การเพิ่มทุน
 • การลดทุน
 • การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 • การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ
 • การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา
 • การเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของบริษัท
 • รายการอื่นๆที่สมควรให้ประชาชนรับทราบ
รายละเอียดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

รายการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ / ดวงตรา
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ / หรือสาขา
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • การควบรวมห้างหุ้นส่วน
 • การเลิกห้างหุ้นส่วน
 • การแปรรูปห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
 • รายการอื่นๆที่สมควรให้ประชาชนรับทราบ

การแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อมาภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงกรณีต่าง ๆ เกิดขึ้น จะต้องยื่นคำขอเพื่อแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • รายการที่ได้จดทะเบียนในสาระสำคัญ เช่น ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ประเภทกิจการ
 • เปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม
 • ปิดสถานประกอบการบางแห่ง
 • ย้ายสถานประกอบการ
 • หยุดกิจการชั่วคราวเกิน 30 วัน
 • โอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด
 • นิติบุคคลควบเข้ากัน
 • เลิกประกอบกิจการ
 • ผู้จดบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย

จดทะเบียนเพิ่มทุน

การจดเพิ่มทุนหรือจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทจะกระทําได้โดยการออกหุ้นใหม่โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหุ้นใหม่ในมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้เดิมและต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ถือหุ้นอยู่ โดยทําเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ระบุจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะซื้อได้ และกําหนดวันที่จะต้องแจ้ง หากพ้นวันดังกล่าวแล้วยังไม่ตอบรับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ซื้อหรือผู้ถือหุ้นปฏิเสธไม่ซื้อหุ้น ที่ทำการเพิ่มทุน ให้ขายหุ้นนั้นแก่ผู้ถือหุ้นคนอื่น หรือกรรมการรับซื้อไว้เองก็ได้โดยหุ้นที่ออกใหม่จะขายให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้และถ้าหุ้นที่ออกใหม่ชําระด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงินต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องระบุรายละเอียดของสิ่งที่นํามาชําระค่าหุ้นให้ชัดเจน

จดทะเบียนลดทุน

บริษัทจะลดทุนด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง แต่ทั้งนี้มูลค่าหุ้นต้องคงเหลือไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท หรืออาจลดจํานวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ โดยอาศัยมติพิเศษของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จะลดทุนของบริษัทให้เหลือต่ำกว่าจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสําคัญบริษัท

กรณีที่บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขชื่อบริษัท โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัด

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัดมีหลายกรณี ได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานสาขา โดยแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
2. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่น

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและอำนาจกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทต้องการออกจากตําแหน่งและบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทน พร้อมทั้งประสงค์จะแก้ไขอํานาจ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทนั้น บริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อมีมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนที่ลาออกพร้อมทั้งมีมติให้แก้ไขอํานาจกรรมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการด้วย โดยต้องให้กรรมการผู้มีอํานาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนกรรมการ

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสําคัญ

กรณีที่ดวงตราสําคัญของบริษัทสูญหายหรือชํารุดหรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนแบบตราสําคัญเสียใหม่บริษัทจะต้องยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงตราด้วย สําหรับกรณีที่ดวงตราสําคัญสูญหาย ให้ระบุคําว่า “ตราหาย” แทนที่การประทับตราในแบบคําขอจดทะเบียนและหนังสือมอบอํานาจ และกรณีที่ตราชํารุดไม่สามารถประทับได้ก็ให้ระบุ ไว้ว่า “ตราชํารุด” ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นจดทะเบียนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงตราสําคัญ คือ กรรมการผู้มีอํานาจตามที่จดทะเบียนไว้เป็นผู้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขดวงตราสำคัญ หรือที่เรียกว่าจดทะเบียนแก้ไขตราประทับ

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์

เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว ต่อมาบริษัทต้องการประกอบกิจการค้าเพิ่มวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการบางอย่าง บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทนั้น จะทําได้โดยอาศัยมติพิเศษของผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อบังคับ ซึ่งจะแก้ไขเป็นข้อๆ ไปหรือยกเลิก ข้อบังคับเดิมทั้งหมดแล้วกําหนดข้อบังคับขึ้นมาใหม่ก็ได้

จดทะเบียนแก้ไขมูลค่าหุ้น

ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ ในการลงมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ํากว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น กรรมการต้องดำเนินการแก้ไขรายการในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทแล้ว และยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่พร้อมหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมาแจ้งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

การควบบริษัทจํากัด คือการที่บริษัทจํากัดตั้งแต่ 2 บริษัท ขึ้นไปมารวมกันเป็นบริษัทเพียงบริษัทเดียวเพื่อลดการแข่งขันทางการค้า ขยายกิจการค้าลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่อันเกิดจากการควบจะใช้ชื่อบริษัทเดิมที่ควบเข้ากัน หรือจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้ บริษัทจํากัด เมื่อควบเข้ากันแล้วจะมีผลทําให้บริษัทเดิมแต่ละบริษัทสิ้นสภาพไป เกิดบริษัทใหม่ขึ้นมาแทนสิทธิ หน้าที่และความรับผิดที่บริษัทเดิมมีอยู่ บริษัทใหม่ก็ต้องรับโอนมาทั้งหมด ผู้ถือหุ้นของบริษัทเดิมที่ควบเข้ากันก็จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ ทุนของบริษัทเดิมก็รวมกันเป็นทุนของบริษัทใหม่

จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุเลิกโดยผลของกฎหมายกรณีข้อบังคับกําหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น หรือ ตั้งบริษัทโดยกําหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น หรือ ตั้งบริษัทเพื่อทํากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทํากิจการนั้นเสร็จแล้ว หรือ บริษัทล้มละลาย
2. โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้ลงมติพิเศษให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้นที่เข้าประชุม
3. เลิกโดยคําสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ได้แก่ ทําผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทําผิดในการประชุมตั้งบริษัท หรือบริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน คําขอจดทะเบียนเลิก และอํานาจของผู้ชําระบัญชีของบริษัท จะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้ชําระบัญชี ซึ่งได้แก่กรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก

จดทะเบียนตั้ง/เปลี่ยนแปลงตัวผู้ชําระบัญชี

เมื่อบริษัทได้เลิกกันแล้ว และได้ตั้งผู้ชําระบัญชีเพื่อชําระสะสางทรัพย์สินหนี้สินของบริษัท ต่อมาต้องการตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชีและแก้ไขอํานาจผู้ชําระบัญชีใหม่ จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติตั้ง หรือเปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจผู้ชําระบัญชีใหม่ หรือ ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชีและอํานาจผู้ชําระบัญชี แล้วนํามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล ไปยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยให้ผู้ชําระบัญชีที่ได้จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมมีมติ วันที่ศาลมีคําพิพากษา หรือคําสั่งสําหรับการแก้ไขที่ตั้ง สํานักงานผู้ชําระบัญชีนั้น

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย ข้อมูลแม่นยำ รวดเร็ว ยินดีให้บริการค่ะ  

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด

– จดทะเบียนเพิ่มทุน/รับจดทะเบียนลดทุน
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานบริษัท/รับจดทะเบียนเพิ่มเติมสำนักงานสาขา
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และ ตราประทับบริษัท
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มดวงตราสำคัญบริษัท/เพิ่มตราประทับบริษัท
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น/เพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ/เพิ่มกรรมการ/กรรมการเข้า-ออก
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทจำกัด
– จดทะเบียนเลิกบริษัท/รับจดทะเบียนทะเบียนปิดกิจการ
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
– จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด
– จดทะเบียนแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี/ผู้ชำระบัญชี
– จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทจำกัด

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด

– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ/ตราประทับห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)
– จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
– จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนรายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ

ให้บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับกรมสรรพากร

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ต้องจดกับกรมสรรพากรมีดังนี้
– สาระสำคัญที่ได้จดทะเบียน เช่น ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ประเภทสินค้าหรือบริการที่กระทำเป็นส่วนใหญ่
–  เปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม
– ปิดสถานประกอบการบางแห่ง
– ย้ายสถานประกอบการ
– หยุดกิจการชั่วคราวเกิน 30 วัน
– โอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด
– นิติบุคคลควบเข้ากัน
– เลิกประกอบกิจการ
– ผู้จดบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย
– เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

ขอบเขตการให้บริการ

• จัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
• ยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ/หรือกรมสรรพากร

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคาอย่างไร?

เรามีแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้ตามใจชอบ และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

รับจดทะเบียนบริษัทด้วยไหม?

ใช่! เราบริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงจดทะเบียนอื่นๆ อีกมากมาย >> https://www.greenprokspforsme.com/

พื้นที่ให้บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

งานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนั้นเราให้บริการทั่วประเทศไทย สำหรับงานจดทะเบียนอื่นๆนั้น ลูกค้าโปรดโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อน

นอกจากงานจดทะเบียน มีบริการอย่างอื่นอีกไหม?

ใช่! นอกจากที่เราจะให้บริการจดทะเบียนอย่างครบวงจรแล้ว เรายังมีบริการรับทำบัญชี
ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชี และบริการอื่นๆอีกมากมาย
ดูรายละเอียด คลิก>> https://www.greenproksp.co.th/

ใช้บริการจดทะเบียนกับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


สนใจบริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend