สมัครสมาชิกแฟรนไชส์

ถ้าคุณกำลังคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจโดยต้องการเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีที่ประสบความสำเร็จ

แต่ไม่แน่ใจว่าจะเรีมต้นอย่างไร กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาทน์ติ้ง แฟรนไชส์ เป็นทางเลือกที่ช่วยคุณในการเริ่มต้นธุรกิจสำนักงานบัญชีให้ประสบความสำเร็จ โดยเราจะคัดสรรสมาชิกอย่างมีมาตรฐาน และทำการอบรมเชิงลึกทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ท่านเป็นนักบัญชี และสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ในการให้บริการทางบัญชี ภายใต้การโครงสร้างการทำงาน บริหารจัดการที่ดี

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในการให้บริการทางด้านบัญชี และภาษี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี โมเดลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทกรีนโปร เคเอสพี รวมถึงโปรแกรมปฏิบัติการทางบัญชี การบริหารงาน และ CRM ที่ทางกรีนโปร เคเอสพี ได้พัฒนาขึ้นมา เราจึงมีความมั่นใจและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักบัญชี ที่ต้องการเปิดสำนักงานบัญชี เพื่อให้เป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการทำบัญชีได้หลากหลายประเภทธุรกิจ เพื่อให้บริการที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือให้แก่ ผู้ประกอบการ องค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

เมื่อคุณต้องการที่จะเริ่มธุรกิจสำนักงานบัญชี คุณอาจจะเจอปัญหาดังต่อไปนี้

• ขาดประสบการณ์ในการทำบัญชี ในธุรกิจที่หลากหลาย
• ไม่มีฐานลูกค้า และทักษะทางด้านการตลาด
• ไม่รู้ว่าควรตั้งราคาค่าบริการอย่างไร
• เป็นการยากที่จะสร้าง Brand ให้เป็นที่รับรู้ในตลาด
• ไม่รู้ว่าจะวางระบบ หรือขั้นตอนการทำงานอย่างไร หรืออาจใช้เวลานานในการวางระบบ และขั้นตอนการทำงาน
• มีความเสี่ยงในการที่ต้องรับผิดชอบ ถ้างานที่ทำไปมีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
• ไม่รู้ระบบการเรียกเก็บเงินค่าบริการกับลูกค้า
• ถ้าต้องการออกจากธุรกิจ เป็นการยากที่จะขายธุรกิจ หรือออกจากธุรกิจโดยได้เงินจากการออกธุรกิจ
• ไม่มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย หรือต้องการพักร้อน
• ไม่มีกลุ่ม ไม่มีสังคม และเครือข่ายในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และแบ่งปันความรู้และความคิดใหม่ๆ

นอกจากนี้ในการทำสำนักงานบัญชี ยังจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอย่างที่จะมีอย่างต่อเนื่องในการอัพเกรดซอฟต์แวร์บัญชีรวมถึงการบำรุงรักษาโปรแกรมเวอร์ชั่นที่มีอยู่ และยังจะต้องก้าวทันกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายต่างๆ เช่น ภาษีอากร

กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาทน์ติ้ง แฟรนไชส์ จะเข้ามาช่วยนักบัญชีที่ต้องการทำสำนักงานบัญชีด้วยตนเอง ในปัญหาดังกล่าว ลดความเสี่ยง และทำให้ท่านให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีแก่ลูกค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย และทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

ลูกค้าเป้าหมายคือ SMEs (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ที่ต้องการงานบริการทางด้านบัญชีและภาษีที่มีคุณภาพ เทียบเท่าสำนักงานบัญชีขนาดใหญ่ แต่ราคาค่าบริการสมเหตุสมผล เทียบเท่าสำนักงานบัญชีขนาดเล็ก เราพยามอย่างต่อเนื่องในการทำการตลาด สร้างแบรนด์ และกิจกรรมการตลาด ให้เครือข่ายสำนักงานบัญชี กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ เป็นที่รู้จักแก่องค์กรธุรกิจ ให้ความเชื่อถือไว้วางใจในการใช้บริการ โดยให้กลุ่มลูกค้าได้เห็นและรับรู้ถึงคุณภาพของบริการ ความถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งราคาค่าบริการที่สมเหตุผล

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นกลุ่มเครือข่ายแฟรนไชส์บัญชี และภาษี ที่คัดสรรสมาชิกอย่างมีมาตรฐานทำการอบรมเชิงลึกทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ได้นักบัญชี และสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ในการให้บริการทางบัญชี ภายใต้แนวคิดที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า และเป็นอีกทางเลือกสำหรับนักบัญชีที่ต้องการหาโอกาสทางธุรกิจในการเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอิสระ โดยเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีเอง ในการสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่  สมาชิกแฟรนไชส์ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและสมาชิกในเครือข่าย เพื่อบริการที่มีคุณภาพ และสร้างความเจริญเติบโตของเครือข่าย รวมถึงเสริมสร้าง ชื่อเสียงของ กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ ให้เข้มแข็ง ภายใต้โครงสร้างการทำงาน บริหารจัดการที่ดี

ภารกิจของเรา

บริการทางด้านบัญชีที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ถูกต้องตามมาตรฐานทาง การบัญชี ดูแลเรื่องภาษี และนำส่งภาษีให้ถูกต้องตามกฏหมาย บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี การตรวจสอบภายในต่างๆ รวมถึงให้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ทันเวลา และให้ข้อมูลทางการเงิน คำแนะนำต่อเจ้าของธุรกิจ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์กิจการ การตัดสินใจ การบริหารธุรกิจให้เจริญเติบโตก้าวหน้า สามารถเสริมสร้างมูลค่าของธุรกิจ และความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน โดยการวางแผนทางการเงิน กระแสเงินสด และตัววัดประสิทธิภาพในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีที่สุด นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในเรื่องการให้บริการทางด้านบัญชี และระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทำไมถึงต้องทำบัญชีแฟรนไชส์?

ปัจจุบันการทำสำนักงานบัญชีถือเป็นอาชีพที่มั่นคง และมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการลงทุนขยายธุรกิจในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนชาวต่างประเทศ ทั้งในพื้นที่ทั่วไป และเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ซึ่งเป็นโอกาสที่อาชีพนักบัญชีจะเติบโตเช่นเดียวกัน ดังนั้น กลุ่มบริษัท กรีนโปร เคเอสพี จึงมีนโยบายที่จะสร้างนักบัญชีที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพบัญชีและการบริการที่เป็นเลิศขึ้น จึงเป็นที่มาทำให้โครงการสำนักงานบัญชีเฟรนไชส์เกิดขึ้นเพื่อให้นักบัญชีที่เป็นสมาชิกของบริษัทเรา ได้รับการสอนกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพในมาตราฐานเดียวกัน ของการบริการดังต่อไปนี้

1. งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดเปลี่ยนแปลงต่างๆ
2. งานจัดทำบัญชี
3. งานจัดทำภาษีต่างๆ
4. งานที่ปรึกษาด้านบัญชี
5. งานวางแผนภาษี
6. งานวางระบบบัญชี
7. การให้บริการ ดูแลลูกค้าให้ลูกค้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของงานด้านบัญชีตลอดจนมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของทีมงาน และเป็นการบริการในมาตราฐานเดียวกัน

โดยทั้งนี้สมาชิกของเราจะได้รับการอบรมอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และบริษัทยังเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนการทำงานทุกๆเรื่องเพื่อให้ สมาชิกของเราทุกคนประสบความสำเร็จในการทำสำนักงานบัญชี

ทำไมคุณถึงเลือกเป็นสมาชิกกรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์

• สมาชิกของเราจะเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีเอง โดยจะมีส่วนกลางให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดี
• เป็นธุรกิจลงทุนต่ำ ความเสี่ยงน้อย และผลตอบรับค่อนข้างดี
• เป็นอาชีพที่มีความเป็นอิสระไม่ต้องทำงานในออฟฟิศ
• อัตราผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดขึ้นอยู่กับความสามารถของนักบัญชีที่รับงานได้
• ได้รับงานบัญชีจากทาง กรีนโปร เคเอสพี เมื่อผ่านการฝึกอบรม และสมาชิกสามารถมีรายได้ไม่จำกัดจากการทำการตลาดร่วมกัน
• ได้รับการอบรมการปฎิบัติงานจนสามารถปิดงบและยื่นภาษีได้ การทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
• ทำการตลาดจากส่วนกลาง โดยสมาชิกไม่ต้องเริ่มต้นทำการตลาดเอง เพราะเราจะเริ่มต้นและเป็นตัวอย่างในการหาลูกค้าให้ เพื่อให้ทุกคนเกิดความมั่นใจ ในการทำงาน
• อบรมทางด้านการทำการตลาดในพื้นที่ และกลยุทธ์การตลาด
• เราดำเนินการสร้างแบรนด์ และสร้างชื่อเสียง กรีนโปร เคเอสพี แฟรนไชส์ให้เป็นที่รู้จัก
• มีเวปไซต์ส่วนกลางสำหรับแนะนำบริการบัญชี และแนะนำแฟรนไชส์
• อบรมเชิงลึก ทั้งทางด้านปฏิบัติการ เทคนิค และระบบ เพื่อให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
• ได้รับคู่มือการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อมาตรฐานเดียวกับส่วนกลาง
• อบรมการใช้โปรแกรมบัญชีเพื่อใช้ในการให้บริการบัญชี
• มีแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวกับบริการบัญชี และมีการพัฒนาแบบฟอร์มอยู่เสมอ
• อบรม พัฒนา ทักษะ ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับข้อกำหนดและกฏหมายต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป
• มีโปรแกรม EXIT STRATEGY ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกจากธุรกิจ
• มีทีมสนับสนุนช่วยเหลือ เมื่อต้องการพักร้อน หรือเกิดการเจ็บป่วย
• สมาชิกมีโอกาสได้ลูกค้าที่อยู่แถวที่ตั้งสำนักงานของสมาชิกเองด้วยเคล็ดลับการตลาดของเรา
• มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่าง ส่วนกลาง และสมาชิก
• ลูกค้าของสมาชิกทุกคน ทางเราจะช่วยดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อทำให้ลูกค้าประทับใจ และปากต่อปาก เพื่อให้มีลูกค้ามากขึ้นในอนาคต
• สมาชิกสามารถปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีและการบริหารงาน จากทีมงานมืออาชีพซึ่งบริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
• มีการประชุมประจำปี ปีละ 2 ครั้งเพื่อแบ่งปันความคิด ประสบการณ์ และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ในการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งแก้ไขปัญาในแนวทางที่ดีที่สุด
• จัดเตรียมรูปแบบนามบัตร และป้าย LOGO ของ GREENPRO KSP ACCOUNTING FRANCHISE ให้แก่สมาชิกแฟรนไชส์บัญชี

***หมายเหตุ โปรแกรมบัญชีที่ได้รับ เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ทำงานบน Cloud สามารถทำงานร่วมกับลูกค้าของสมาชิก ลูกค้าของสมาชิกสามารถออกเอกสารจากโปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้เอง เช่น ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงรายงานด้านภาษี และ บัญชี เป็นต้น ทำให้ลูกค้าออกเอกสารได้ถูกต้อง และทราบผลการดำเนินคร่าวๆได้ทันที ส่วนทางสมาชิกจะได้รับข้อมูลทันเวลา เพิ่มความสะดวกในการทำบัญชีทั้งกับลูกค้าของสมาชิกและตัวสมาชิกเอง ทำให้ประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสาร และได้เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ลักษณะบริการของทางบัญชีแฟรนไชส์

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้ตอบสนองกับชีวิตในโลกยุคเทคโนโลยีในปัจจุบันให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดกลยุทธ์ในรูปแบบใหม่ที่เน้นให้งานบัญชีเป็นงานที่สนุกเข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทางสมาชิกจะได้รับการอบรมจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ให้ความรู้ในเรื่องของบัญชีและภาษี และความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน จนสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์สามารถที่จะทำงานได้ด้วยตนเอง และสมาชิกทุกท่านที่สมัคร บัญชีแฟรนไชส์ กับเราจะได้รับงานไปทำอย่างแน่นอน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายการทำบัญชี ที่ทำจริงได้จริงไม่เอาเปรียบสมาชิกอย่างแน่นอน

คุณสมบัติของสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์

คุณสมบัติเฉพาะ

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
2.มีประสบการณ์ในการทำบัญชีให้แก่ SMEs อย่างน้อย 5 ปี
3.อายุ 30-45 ปี
4.มีใบอนุญาต License ผู้ทำบัญชี (CPD)
5.สามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินได้
6.สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ในระดับดี
7.ไม่มีสำนักงานบัญชี หรือ ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี

คุณสมบัติทั่วไป

• สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ เช่น PC, Notebook ได้ในระดับดี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel ได้ในระดับดี
• ผ่านการทดสอบทักษะทางบัญชีกับทางเรา
• ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพบัญชี
• มีอัธยาศัยที่ดี และ มีมุนษย์สัมพันธ์ ที่ดีต่อลูกค้า และ เพื่อนร่วมงาน
• มีความเป็นมืออาชีพ มีวินัย กระตือรือร้นในการทำงาน
• เป็นบุคคลที่ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน
• มีความรับผิดชอบสูงตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานให้สำเร็จด้วยความมุ่งมั่น
• ดำเนินการตาม BUSINESS MODEL และระบบของ กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์
• ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม เครือข่าย กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับ และน่าเชื่อถือโดยการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพแก่ลูกค้า

การอบรมสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์

ทางสำนักงานบัญชีจะทำการอบรมสมาชิกในเรื่อง การตรวจสอบเอกสาร การใช้โปรแกรมบัญชี การปิดงบ และการวิเคราะห์งบต่างๆ การทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ การจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม การหาลูกค้า. และอื่นๆอีกมากมาย ผู้สมัครควรนำ NOTEBOOK มาในวันที่อบรมสมาชิกทุกคนสามารถทำงานได้แน่นอนเพราะเราจะมีการอบรมให้สมาชิก จนท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานได้

ด้านการตลาด

ระบบบัญชีแฟรนไชส์มีการทำโฆษณา เพื่อที่จะเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการทำโฆษณาผ่านช่องทางหลายช่องทางดังนี้

ติดต่อ บริการบัญชีแฟรนไชส์ บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

ที่อยู่ : 32/8-9 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 73 แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพฯ 10220