รับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

รับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน กระบวนการที่ซับซ้อนและต้องดำเนินงานอย่างถูกต้อง เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเพื่อลดการผิดพลาดของเอกสาร

รับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน กระบวนการที่ซับซ้อนและต้องดำเนินงานอย่างถูกต้อง เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเพื่อลดการผิดพลาดของเอกสาร

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอลซัลติ้ง จำกัด รับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าประเภท
วีซ่า Non-B (Apply for Visa Non B) วีซ่า Non-O (Apply for Visa Non O) ต่ออายุวีซ่า (Visa Extension) ขอใบอนุญาตทำงาน (Apply for Work Permit) ต่อใบอนุญาตทำงาน (Work permit Extension) รวมถึงการเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Visa Changing) ให้กับชาวต่างชาติ

เรารับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน กระบวนการสำคัญที่ต้องดำเนินงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ เราทำงานกันอย่างเป็นระบบ ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ ทำให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวต่างชาติ รวมถึงบริษัทชั้นนำตลอดมา ด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปี พร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำทุกขั้นตอน

รับทำวีซ่า (Visa)

รับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ก่อนอื่นขออธิบายก่อนว่าวีซ่าในประเทศไทยมีหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของชาวต่างชาติในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยวีซ่าแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

ดังนั้นเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นขอวีซ่าในแต่ละประเภทจึงมีความแตกต่างกัน เพื่อช่วยให้การขอวีซ่าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละประเภทวีซ่าจะช่วยลูกค้าเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในกระบวนการขอวีซ่า

ข้อมูลประเภทวีซ่า

1. วีซ่า Non-B (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับประกอบธุรกิจ และการทำงาน
2. วีซ่า Non-O (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับการติดตามภรรยาหรือสามีคนไทย
(Thai Spouse)
3. วีซ่า Non-O (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับกรณีการเข้ามาในฐานะคู่สมรส, บุตร, บิดา หรือมารดาของผู้ได้สิทธิ์การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร, เกษียณอายุใช้ชีวิตบั้นปลาย
(กรณีนี้ไม่สามารถทำงานได้)
4. วีซ่า Non-IB (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับการลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
5. สมาร์ทวีซ่า (Smart Visa) ใช้สำหรับวีซ่าประเภทพิเศษที่กำหนดมาเพื่อดึงดูดบุคคลากรที่มีทักษะสูง
6. วีซ่า Non-ED (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับการเข้ามาศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ

บริการด้านรับวีซ่าภายในราชอาณาจักรไทย

 1. ให้บริการยื่นขอและรับทำวีซ่าทำงาน – Non-Immigrant Visa B (รับทำวีซ่า Non-B)
 2. ให้บริการยื่นต่อและรับต่อวีซ่าทำงาน – Non-Immigrant Visa B (รับต่อวีซ่า Non-B)
 3. ให้บริการยื่นขอและรับทำวีซ่าติดตามครอบครัว – Non-Immigrant Visa O  (รับทำวีซ่า Non-O)
 4. ให้บริการยื่นต่อและรับต่อวีซ่าติดตามครอบครัว – Non-Immigrant Visa O  (รับต่อวีซ่า Non-O)
 5. ให้บริการยื่นขอและรับทำวีซ่าแต่งงาน – Non Immigrant Visa O (รับทำวีซ่า Non-O)
 6. ให้บริการยื่นต่อและรับต่อวีซ่าแต่งงาน – Non Immigrant Visa O (รับต่อวีซ่า Non-O)
 7. ให้บริการยื่นขอและรับทำวีซ่าครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา – Non-Immigrant Visa B (รับทำวีซ่า Non-B)
 8. ให้บริการยื่นต่อและรับต่อวีซ่าครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา – Non-Immigrant Visa B (รับต่อวีซ่า Non-B)
 9. ให้บริการยื่นขอและรับทำวีซ่านักเรียน นักศึกษา – Non-Immigrant Visa ED  (รับทำ Non-ED)
 10. ให้บริการยื่นต่อและรับต่อวีซ่านักเรียน นักศึกษา – Non-Immigrant Visa ED  (รับทำ Non-ED)
 11. ให้บริการยื่นขอและรับทำวีซ่าเกษียณอายุ/วีซ่าบั้นปลาย – Non-Immigrant Visa O-A (รับทำวีซ่า Non O-A)
 12. ให้บริการยื่นต่อและรับต่อวีซ่าเกษียณอายุ/วีซ่าบั้นปลาย – Non-Immigrant Visa O-A (รับต่อวีซ่า Non O-A)
 13. ให้บริการยื่นขอและรับทำวีซ่าประเภทพิเศษที่กำหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูง และนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือลงทุน
  ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (รับทำ Smart Visa)
 14. ให้บริการยื่นขอสงวนสิทธิเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอีก (รับทำ Re-Entry Permit) แบบครั้งเดียวภายใน 1 ปี (Single Permit) หรือหลายครั้งภายใน 1 ปี (Multiple permit)
 15. ให้บริการแจ้งอยู่เกิน 90 วัน (90 Days Report)
 16. ให้บริการย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (Transfer Stamp to new Passport)
 17. ให้บริการยื่นขอและรับต่ออายุวีซ่า/รับต่อวีซ่า ประเภทต่างๆ (รับทำ Visa Extension)
 18. ให้บริการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Visa Changing)
 • เปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงาน Non-B (Change Tourist Visa to Non-B Visa)
 • เปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงาน Non-O (Change Tourist Visa to Non-O Visa)
 • เปลี่ยนวีซ่า ผ.30 เป็นวีซ่าทำงาน Non-B (Change ผ.30 Visa to Non-B)
 • เปลี่ยนวีซ่า ผ.30 เป็นวีซ่าทำงาน Non-O (Change ผ.30 Visa to Non-O)
 • เปลี่ยนวีซ่า ผผ.30 เป็นวีซ่าทำงาน Non-B (Change ผ.30 Visa to Non-B)
 • เปลี่ยนวีซ่า ผผ.30 เป็นวีซ่าทำงาน Non-O (Change ผ.30 Visa to Non-O)
 • เปลี่ยนวีซ่า ผผ.90 เป็นวีซ่าทำงาน Non-B (Change ผ.30 Visa to Non-B)
 • เปลี่ยนวีซ่า ผผ.90 เป็นวีซ่าทำงาน Non-O (Change ผ.30 Visa to Non-O)
 • เปลี่ยนวีซ่าคนเดินทางผ่าน เป็นวีซ่าทำงาน Non-B (เปลี่ยนTransit Visa เป็นวีซ่าทำงาน Non-B) 

รับทำวีซ่าNON-B (Non-Immigrant Visa B)

วีซ่า NON-B (Non-Immigrant Visa B) สำหรับชาวต่างชาติ ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติไทยที่ต้องการพำนักในประเทศไทยเป็นเวลาชั่วคราว ด้วยจุดประสงค์ในการทำงาน ติดต่อธุรกิจ หรือเข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย เป็นต้น

⭐ หลังจากที่คุณได้รับวีซ่าNON-B  หรือ Non-Immigration Visa Business (Visa Non-B) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ได้หมายว่าคุณจะเริ่มทำงานในประเทศไทยได้เลยทันที การจะทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายนั้น คุณจะต้องมีใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ควบคู่กันกับวีซ่าNON-B  ด้วย

ขั้นตอนการขอวีซ่าทำงานNON-B (Non-Immigrant Visa B)

 1.  การขอวีซ่า Non-Immigrant Visa B  มีอยู่ 2 วิธี คือ
   1.1  ยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa B (วีซ่าทำงาน) ที่สถานทูตหรือสถานกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
   1.2  ยื่นขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B (วีซ่าทำงาน) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  – ในกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยถือวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) จะต้องยื่นขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าเป็นประเภท Non-Immigrant Visa B (วีซ่าทำงาน) ก่อนวีซ่าหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน
  หากวีซ่าหมดอายุแล้ว ชาวต่างชาติจะไม่สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตราวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B/Non-B ได้
 2.  เมื่อได้วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B/Non-B แล้ว (ปกติเจ้าหน้าที่จะให้ระยะเวลา พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน)  ต้องดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต่อกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
  – โดยเจ้าหน้าที่จะให้ใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้น เจ้าหน้าที่จะพิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอและขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสถานที่ทำงานนั้น
  – โดยทั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีต่อครั้ง ซึ่งปกติโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่จะให้เป็นระยะเวลา 1 ปี
 3.  เมื่อได้ใบอนุญาตทำงาน ต้องดำเนินการยื่นขอต่อวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B/Non-B ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระยะเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นระยะเวลา 1 ปี
  – โดยต้องยื่นวีซ่า 90 วันก่อนหมดอายุ
  ในกรณีที่ชาวต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้ามาใประเทศไทย นายจ้างสามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน (ขอWork Permit) แทนลูกจ้างก่อนได้ แต่ลูกจ้างชาวต่างชาติต้องเข้ามาแสดงตัวและรับใบอนุญาตทำงาน ภายใน 30 วัน

หลังจากได้รับวีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa “B” (Non-B) 1 ปีแล้ว ชาวต่างชาติจะต้องไปรายงานตัวเพื่อแจ้งเกี่ยวกับที่พักอาศัยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ทุกๆ 90 วัน

ในกรณีที่เดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนด เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องไปรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไปเมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้ายแม้วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa B (Non-B) จะมีอายุ 1 ปี แต่ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกแบบครั้งเดียว (Single-entry)

ควรพึงระวัง เพราะวีซ่าทำงานNon-Immigrant Visa B (Non-B) ที่ได้นั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ถือวีซ่าเดินทางออกนอกประเทศไทย

การต่ออายุวีซ่า NON-B

การต่ออายุวีซ่า ช่วยสร้างความเสถียรภาพและโอกาสในการเติบโตสำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตและทำงานในประเทศไทยอย่างยาวนานทั้งในด้านอาชีพหรือแม้แต่การใช้ชีวิต กระบวนการนี้อาจมีค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดบางอย่าง แต่คุณจะได้รับผลประโยชน์ที่มีค่ามากในระยะยาว เพราะการมีวีซ่าที่ให้สิทธิ์ทำงานให้ถูกต้องและเป็นกฎหมายจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความสำเร็จในการทำงานและการใช้ชีวิตในประเทศนี้ได้อย่างมาก.

 1. สิทธิ์ทำงานต่อ: การต่ออายุวีซ่า NON-B จะช่วยให้สามารถทำงานต่อไปในประเทศไทยได้ โดยคุณจะมีสิทธิ์ทำงานในบริษัทหรือองค์กรที่คุณทำงานอยู่โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ความมั่นใจในสถานที่ทำงาน: ช่วยให้มีความมั่นใจในการอยู่ในสถานที่ทำงานของคุณ โดยส่งเสริมความเสถียรภาพในการทำงานและสร้างความรู้สึกที่ดีกับที่ทำงาน
 3. เปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา: การทำงานในประเทศไทยต่อเนื่องช่วยให้คุณมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะของคุณในสถานที่ทำงาน ซึ่งอาจส่งผลให้มีโอกาสพัฒนาอาชีพและเติบโตในอนาคต
 4. เส้นทางสู่การประกอบธุรกิจ: หากมีแผนที่ต้องการเปิดกิจการหรือเริ่มธุรกิจในประเทศไทย
  การต่ออายุวีซ่า NON-B จะช่วยให้คุณสามารถมีสิทธิ์ทำธุรกิจและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในตลาดไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 5. การเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม: การอยู่ในประเทศไทยอย่างยาวนานเปิดโอกาสเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคมที่แตกต่าง
 6. เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงาน: การมี Work Permit ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงานได้ เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, การลางาน, และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจมีให้กับพนักงาน

การต่ออายุวีซ่า NON-O

 • การขอวีซ่าครั้งแรก ผู้ติดตามครอบครัวจะได้รับวีซ่าเข้าครั้งเดียวมีอายุ 90 วัน ออกโดยสถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่ผู้ติดตามนั้นถือสัญชาติอยู่
 • การขอต่อวีซ่าครั้งต่อไป ผู้ติดตามจะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนอายุวีซ่าหมดอย่างน้อย 21 วัน โดยจะขอขยายเวลาการพักอาศัยได้สูงสุด 1 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ในระหว่างที่รอผลพิจารณา สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยไปพลางๆ ก่อนได้
 • ยื่นขอต่อวีซ่าได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดที่ครอบครัวทำงานหรืออาศัยอยู่
 • กรณีที่ได้รับการอนุญาตวีซ่าแบบ 1 ปี จะต้องยื่นแบบรายงานตัว ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน
 • กรณีที่มีความจำเป็นต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ต้องได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศ (Re-Entry) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ใกล้ที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่มี Re-Entry วีซ่าอาจถูกยกเลิก (ยกเว้น Multiple Entry)
 • ผู้ที่ถือ Non-O Visa ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย หากมีความประสงค์ที่จะทำงาน จะต้องขอรับ Non-B Visa และต้องมีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น
 • ผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรส ต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย
 • ผู้ติดตามที่เป็นบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี ยังอาศัยอยู่กับครอบครัวและยังไม่ได้สมรส
 • ผู้ติดตามที่เป็นบิดาหรือมารดา ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
 • กรณีที่คู่สมรสนั้นมีการหย่าร้าง Non-O Visa จะถูกยกเลิกและจะต้องให้ออกจากประเทศทันที

สรุปแล้วสำหรับผู้ติดตาม จำเป็นจะต้องขอวีซ่าผู้ติดตามประเภทโอก่อน เพื่อที่จะได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ และหากต้องอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานต้องต่ออายุวีซ่าเมื่อถึงกำหนด และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ติดตามอยากจะทำงานด้วยก็ต้องขอวีซ่า Non-B ด้วยเช่นกัน

รับทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ให้บริการรับทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นการมีทีมงานที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการดำเนินกระบวนการรับทำใบอนุญาตทำงานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ลูกค้าชาวต่างชาติสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

ใบอนุญาตทำงานมีหน้าที่แสดงว่าชาวต่างชาติได้รับอนุญาตจากภาครัฐในประเทศนั้นให้ทำงานในตำแหน่งหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของผู้ทำงาน
1. ประเภทของงานที่ทำ
2. ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง
3. สถานที่ทำงาน
4. เงื่อนไขการทำงาน รวมถึงระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำงาน ใบอนุญาตทำงานมักมีระยะเวลาในการใช้งานและต้องต่ออายุในบางกรณี และใบอนุญาตทำงานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ความสมบูรณ์ตามกฎหมายและปกป้องสิทธิและความเป็นธรรมของทั้งนายจ้างและชาวต่างชาติ

หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • ทุนจดทะเบียน บริษัทที่ต้องการขอวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงานให้คนต่างชาตินั้น
  💸 ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หรือในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศต้องนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ต่อชาวต่างชาติ : 1 คน
  (ตัวอย่าง :  ถ้าชาวต่างชาติ : 2 คน บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท) ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
  – ชาวต่างชาติมีคู่สมรสเป็นคนไทย ซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทุนจดทะเบียนจะลดกึ่งหนึ่งเหลือ 1 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วนพนักงานชาวต่างชาติต่อพนักงานคนไทยยังคงเหมือนเดิมคือพนักงานชาวต่างชาติ : 1 คน ต่อพนักงานคนไทย : 4 คน
  – แต่ละบริษัทสามารถทำเรื่องขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติได้ตามจำนวน

  ที่เหมาะสม 
 • พนักงานคนต่างชาติ : 1 คน ต่อพนักงานคนไทย : 4 คน
  (ยกตัวอย่าง :  ถ้าจะจ้างพนักงานต่างชาติ : 2 คน จะต้องมีการจ้างพนักงานคนไทย : 8 คน) ยกเว้น กรณีเข้ามาทำงานใน IHQ และ ITC สัดส่วนพนักงานคนไทยต่อพนักงานคนต่างชาติ จะเป็นอัตราส่วน 1:1 คน
 • นิติบุคคลต้องยื่นงบการเงิน ณ วันสิ้นงวดสองปีบัญชีที่ผ่านมา โดยงบการเงินนั้นต้องได้รับการตรวจรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษี แล้วแต่กรณีเพื่อแสดงว่าธุรกิจมีความมั่นคงเชื่อถือได้ มีการประกอบกิจการจริง และมีการประกอบธุรกิจอย่างมีความต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากแนวทางพิจารณาสถานภาพธุรกิจ 
 • ธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างชาติทำงาน
 • คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในประเทศไทยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  5.1 ต้องมีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
  5.2 ต้องไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อนวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ อันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพ ติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
  5.3 ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 • เงินเดือน ขั้นต่ำของชาวต่างชาติจะขึ้นอยู่กับสัญชาติ โดยมีจำนวนตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท ตามสัญชาติดังนี้
  6.1 ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นรัสเซีย) และออสเตรเลีย, แคนาดา, ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือน
  6.2 ประเทศเกาหลีใต้, สิงคโปร์, ไต้หวัน และฮ่องกง เงินเดือนขั้นต่ำ 45,000 บาทต่อเดือน
  6.3 ประเทศในทวีปเอเซีย (ยกเว้นญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์,ไต้หวัน, ฮ่องกง, กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม) และทวีปอเมริกาใต้, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง, เม็กซิโก, ตุรกี, รัสเซีย และแอฟริกาใต้ เงินเดือนขั้นต่ำ 35,000 บาท
  6.4 ประเทศในแอฟริกา (ยกเว้นแอฟริกาใต้), กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม 

  เงินเดือนขั้นต่ำ  25,000 บาท

อายุของใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ : เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)  ให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอโดยทั้งนี้ให้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง
แต่ทั้งนี้โดยส่วนมากเจ้าหน้าที่จะให้ใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลา 1 ปี
ระยะเวลาหลังจากดำเนินการ : จะได้รับใบอนุญาตทำงานภายในระยะเวลา ประมาณ 3 วันทำการ

บริการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

บริการขอใบอนุญาตทำงาน/รับขอใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน (Apply for Work Permit valid not exceed 3 months)
บริการขอใบอนุญาตทำงาน/รับขอใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน (Apply for Work Permit valid 3-6 months)
• บริการขอใบอนุญาตทำงาน/รับขอใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี (Apply for Work Permit valid 6-12 months)

บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน/รับต่อใบอนุญาตทำงาน (Apply for extension Work Permit)
• บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มลักษณะงาน (Apply for changing job or adding job)
• บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มนายจ้าง (Apply for changing or adding employer)
• บริการขออนุญาตให้เปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน หรือขออนุญาตทำงานครั้งแรก (รับทำ Work Permit ครั้งแรก)

บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 1. ให้บริการในการขอใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit ) ครั้งแรก (Apply for Work Permit)
 2. ให้บริการในการขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว
 3. ให้บริการในการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานเดิม (Work Permit Extension) 
 4. ให้บริการในการขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน
  (กรณีใบอนุญาตเดิมชำรุดในสาระสำคัญ/สูญหาย)
 5. ให้บริการในการขอเปลี่ยนการทำงาน หรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน
 6. ให้บริการในการเพิ่มตำแหน่งงาน การเปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่
 7. ให้บริการในการเพิ่มนายจ้าง เพิ่มสถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิมในครั้งก่อน
 8. ให้บริการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงานต่างๆ Work Permit ได้แก่
  – การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
  – การเปลี่ยนลายมือชื่อ 
  – การเปลี่ยนสัญชาติ 
  – การเปลี่ยนหรือย้ายที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว
  – การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อสถานประกอบการ 
  – การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของสถานประกอบการตามประกาศของทางราชการ
  – การปลี่ยนหรือการเพิ่มประเภทธุรกิจ 
 9. การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน

ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานนั้นเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้คุณสามารถอยู่ทำงานในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องออกจากประเทศและกลับเข้ามาใหม่ การเข้าใจขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้กระบวนการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย

การต่ออายุใบอนุญาตทำงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญและควรรับรู้เกี่ยวกับมันอย่างละเอียด โดยการหาที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง จะช่วยให้คุณทราบถึงขั้นตอนและความคุ้มครองที่คุณจะได้รับเมื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานในประเทศที่คุณทำงานอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้คุณมีความมั่นใจและประสบความสำเร็จในการทำงาน

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคาอย่างไร?

เราประเมินราคาตามลักษณะของความเป็นจริง ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

บริการรับต่ออายุ Work Permit ไหม?

ใช่! เราบริการต่ออายุ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของกฎหมาย

รับทำวีซ่าทุกประเภทไหม?

ใช่! เราคือบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรับทำวีซ่า รวมถึงบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้กับ
ชาวต่างชาติ งานบริการของเรานั้นครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขอวีซ่า ตั้งแต่
1. เตรียมเอกสารให้ลูกค้า
2. สำนักงานส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มที่เราจัดเตรียมไว้ให้
3. ลูกค้าส่งเอกสารทางไปรษณีย์กลับมาให้ทางสำนักงานเพื่อดำเนินงานต่อ
4. ทีมงานไปยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตหรือสถานีตัวแทนทางการทูต
5. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ทีมงานจะไปรับวีซ่าและส่งมอบให้กับลูกอย่างโดยเร็ว

บริการของเราดำเนินการอะไรให้ลูกค้าบ้าง?

บริการรับทำWork Permit เราจะดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรก จน สิ้นสุดกระบวนการทำงาน

1. เตรียมเอกสารสำหรับนำไปยื่นขอ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน)
2. ดำเนินการไปยื่นคำขออนุญาต ณ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แทนลูกค้า
3. หาก Work Permit ได้รับการอนุมัติ ทีมงานจะไปรับและส่งมอบให้กับลูกอย่างโดยเร็ว

ใช้บริการทำวีซ่ากับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับทำ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) โดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอลซัลติ้ง จำกัด เราคือบริษัท รับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Visa & Work Permit) รวมถึงบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานเอกสารและขั้นตอนต่างๆ เรามีความแม่นยำ ถูกต้อง และคล่องตัวในการดำเนินงาน เพราะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในบริการของเรา และงานบริการของเรานั้นครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขอวีซ่า ตั้งแต่ การเตรียมเอกสาร / กรอกแบบฟอร์มคำขอวีซ่า / ติดต่อสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคอยติดตามสถานะการขอวีซ่าให้ลูกค้าได้รับข้อมูลทันที


สนใจบริการรับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร: 094-864-9799
LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

เพิ่มเพื่อน