ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work permit) หากใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ ต้องรีบดำเนินการต่ออายุเพื่อทำให้คุณสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องกลับประเทศ

การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานนั้นเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้คุณสามารถอยู่ทำงานในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องออกจากประเทศและกลับเข้ามาใหม่ การเข้าใจขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้กระบวนการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย

การต่ออายุใบอนุญาตทำงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญและควรรับรู้เกี่ยวกับมันอย่างละเอียด โดยการหาที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง จะช่วยให้คุณทราบถึงขั้นตอนและความคุ้มครองที่คุณจะได้รับเมื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานในประเทศที่คุณทำงานอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้คุณมีความมั่นใจและประสบความสำเร็จในการทำงาน

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ยินดีให้บริการต่อใบอนุญาตทำงาน (Work permit) พร้อมให้คำแนะนำและดำเนินการต่ออายุตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงกว่า28ปี

ต่อใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

 • หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้น

1. ต่างชาติผู้ยื่นคำขอ ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B (Non-B), รหัส O (NON-O อุปการะภรรยาไทย/สามีไทยและบุตรไทย)

2. บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาทต่อชาวต่างชาติ 1 คน
(หากคนต่างด้าวมีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ขนาดของการลงทุนจะลดลงกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ไม่เกิน 10 คน)

3. อัตราส่วนระหว่างชาวต่างชาติกับพนักงานคนไทย คือ 1:4

4. บริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

5. เงินเดือนขั้นต่ำของชาวต่างชาติจะขึ้นอยู่กับสัญชาติ โดยมีจำนวนตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท ตามตารางด้านล่างนี้

 • เอกสารที่ชาวต่างชาติต้องจัดเตรียม

1.สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้าที่มีข้อมูล) และบัตรขาออก (บัตร ตม.6) พร้อมฉบับจริง

2.สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ทุกหน้าที่มีข้อมูล) พร้อมฉบับจริง

3.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

4.ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าไม่มีโรคต้องห้าม ดังนี้

 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน
 • โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 • วัณโรคในระยะอันตราย
 • โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • โรคซิฟิลิส ในระยะที่ 3 (ออกให้ไม่เกิน 60 วัน)

5.สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ปีล่าสุด

6.กรณีต่างชาติถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O (NON-O อุปการะภรรยาไทย/สามีไทย และบุตรไทย

 • สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบสูติบัตรบุตร
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ภรรยาหรือสามีไทย

เอกสารที่ต้องการจากนายจ้าง

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  
(อายุไม่เกิน 6 เดือน) (ในกรณีที่นายจ้างเป็นบริษัทต่างชาติ ต้องใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวและหลักฐานการนำเงินเข้ามาในประเทศไทยด้วย)

2. เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาแบบ ภ.พ.01 / ภ.พ.01.1
 • สำเนาแบบ ภ.พ.09 (หากมีการเปลี่ยน/เพิ่มประเภทธุรกิจ)

3. สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคม สปส.1-10 (ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด)

 • สำเนางบการเงิน และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ปีล่าสุด
 • สำเนา แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3)

4. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม; ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด)

6. สำเนาหลักฐานกรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจาก หน่วยงานของรัฐ เช่น หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ฯลฯ

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มี ใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน)

 • ระยะเวลาดำเนินการ
 1. ทำแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารต่อสำนักงานจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หลังจากได้รับเอกสารลูกค้าครบถ้วน ภายใน 3 วัน
 2. ระยะเวลาในการพิจารณาของสำนักงานจัดหางาน  3-5 วันทำการ หรือแล้วแต่กรณี

ชาวต่างชาติต้องยื่นเรื่องขอต่อใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ก่อนที่จะหมดอายุ 30 วัน ซึ่งการต่อใบอนุญาตแต่ละครั้งจะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่ Work Permit หมดอายุ แต่ยังทำงานอยู่ โดยที่ไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุ หรือได้ยื่นคำขอไปแล้ว แต่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต และไม่ได้อุทธรณ์ หรืออุทธรณ์แล้ว แต่รัฐมนตรีมีคำวินิจฉัยไม่อนุญาต จะถือว่าชาวต่างด้าวบุคคลนั้น ๆ มีความผิด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคาอย่างไร?

เราประเมินราคาตามลักษณะของความเป็นจริง ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

รับต่ออายุวีซ่าด้วยไหม?

ใช่! เราบริการรับต่ออายุวีซ่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวีซ่า NON-B / NON-O เป็นต้น

ใช้บริการทำวีซ่ากับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับทำวีซ่า / การต่อวีซ่าโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กระบวนการขอวีซ่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง?

เราจะดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรก จน สิ้นสุดกระบวนการทำงาน

1. เตรียมเอกสารให้ลูกค้า
2. สำนักงานส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มที่เราจัดเตรียมไว้ให้
3. ลูกค้าส่งเอกสารทางไปรษณีย์กลับมาให้ทางสำนักงานเพื่อดำเนินงานต่อ
4. ทีมงานไปยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตหรือสถานีตัวแทนทางการทูต
5. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ทีมงานจะไปรับวีซ่าและส่งมอบให้กับลูกอย่างโดยเร็ว

ระยะเวลาดำเนินงานยื่นขอวีซ่านานไหม?

ระยะเวลาในกระบวนจะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ขอ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อกระบวนการดังกล่าว เช่น ประสบการณ์ก่อนหน้าในการขอวีซ่า การรีบด่วนในการดำเนินการ, การอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น


สนใจบริการต่อใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร: 094-864-9799
LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

เพิ่มเพื่อน