รับต่ออายุวีซ่า NON-B

รับต่ออายุวีซ่า NON-B (Non-Immigrant B) จัดทำเอกสารและยื่นขอใบอนุญาตอยู่ต่อชั่วคราวเพื่อให้มีสิทธิ์ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในราชอาณาจักรไทย

รับต่ออายุวีซ่า NON-B (Non-Immigrant B) จัดทำเอกสารและยื่นขอใบอนุญาตอยู่ต่อชั่วคราวเพื่อให้มีสิทธิ์ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในราชอาณาจักรไทย

การต่ออายุวีซ่า NON-B มีผลดีอย่างมากต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในประเทศไทย

การต่ออายุวีซ่า ช่วยสร้างความเสถียรภาพและโอกาสในการเติบโตสำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตและทำงานในประเทศไทยอย่างยาวนานทั้งในด้านอาชีพหรือแม้แต่การใช้ชีวิต กระบวนการนี้อาจมีค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดบางอย่าง แต่คุณจะได้รับผลประโยชน์ที่มีค่ามากในระยะยาว เพราะการมีวีซ่าที่ให้สิทธิ์ทำงานให้ถูกต้องและเป็นกฎหมายจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความสำเร็จในการทำงานและการใช้ชีวิตในประเทศนี้ได้อย่างมาก.

 1. สิทธิ์ทำงานต่อ: การต่ออายุวีซ่า NON-B จะช่วยให้สามารถทำงานต่อไปในประเทศไทยได้ โดยคุณจะมีสิทธิ์ทำงานในบริษัทหรือองค์กรที่คุณทำงานอยู่โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ความมั่นใจในสถานที่ทำงาน: ช่วยให้มีความมั่นใจในการอยู่ในสถานที่ทำงานของคุณ โดยส่งเสริมความเสถียรภาพในการทำงานและสร้างความรู้สึกที่ดีกับที่ทำงาน
 3. เปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา: การทำงานในประเทศไทยต่อเนื่องช่วยให้คุณมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะของคุณในสถานที่ทำงาน ซึ่งอาจส่งผลให้มีโอกาสพัฒนาอาชีพและเติบโตในอนาคต
 4. เส้นทางสู่การประกอบธุรกิจ: หากมีแผนที่ต้องการเปิดกิจการหรือเริ่มธุรกิจในประเทศไทย
  การต่ออายุวีซ่า NON-B จะช่วยให้คุณสามารถมีสิทธิ์ทำธุรกิจและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในตลาดไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 5. การเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม: การอยู่ในประเทศไทยอย่างยาวนานเปิดโอกาสเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคมที่แตกต่าง
 6. เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงาน: การมี Work Permit ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงานได้ เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, การลางาน, และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจมีให้กับพนักงาน

หลักเกณฑ์การต่อวีซ่า NON-B

 • หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้น
  หลักเกณฑ์ในการขอยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อชั่วคราวในราชอาณาจักร
  (ต่ออายุ VISA NON-B) มีดังต่อไปนี้
  1.บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาทต่อชาวต่างชาติ 1 คน (หากคนต่างด้าวมีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ขนาดของการลงทุนจะลดลงกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ไม่เกิน 10 คน)
  2.อัตราส่วนระหว่างชาวต่างชาติกับพนักงานคนไทย คือ 1:4
  3.เงินเดือนขั้นต่ำของชาวต่างชาติจะขึ้นอยู่กับสัญชาติ โดยมีจำนวนตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท ตามตารางด้านล่างนี้
 • เอกสารสำหรับยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อชั่วคราวในราชอาณาจักร (VISA NON-B)

1.รูปถ่ายต่างชาติหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่สวมแว่น/ชุดสุภาพ เรียบร้อย พื้นหลังรูปเป็นสีขาว)

2.สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุดทุกหน้าที่มีข้อมูลทั้งหมด พร้อมเล่มตัวจริง

3.สำเนาใบอนุญาตทำงานทุกหน้าที่มีข้อความ 1 ชุด  พร้อมเล่มตัวจริง

4.หนังสือรับรองบริษัทและหน้าวัตถุประสงค์ พร้อมใบเสร็จค่าธรรมเนียมรัฐบาลตัวจริง 1 ชุด – อายุไม่เกิน
6 เดือน รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตัวจริง (บอจ.5) พร้อมใบเสร็จตัวจริง 1 ชุด – อายุไม่เกิน 6 เดือน รับรองจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า

6.ตัวจริงแบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมใบเสร็จตัวจริง 1 ชุด  ปี
ล่าสุด

7.สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 1 ชุด

8.สำเนา ภพ.20 1 ชุด

9.สำเนา ภพ.01,01.1 1 ชุด

10.สำเนาภพ.09 กรณีมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 1 ชุด  (ถ้ามี)

11.ตัวจริงแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (ภงด.50) พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริง และงบการเงินปีล่าสุด
รับรองจากสรรพากร 1 ชุด

12.ตัวจริงแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จตัวจริง
รับรองจากสรรพากร 1 ชุด

13.ตัวจริงแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จตัวจริง รับรอง
จากกรมสรรพากร 1 ชุด

14.ตัวจริงแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 91) ของคนต่างชาติ ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จ
ตัวจริง รับรองจากสรรพากร  1 ชุด

15.ตัวจริงแบบแสดงรายการการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม(สปส.1-10) ทั้งชุด โดยปรากฏรายชื่อ
พนักงานคนไทย 4 คนต่อต่างชาติ 1 คน พร้อมใบเสร็จตัวจริง 1 ชุด – 3 เดือนล่าสุด

16.สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมคัดและรับรองเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร 

17.หนังสือยินยอมใช้สถานที่บริษัท ลงนามโดยผู้ยินยอม และผู้ได้รับความยินยอม หรือสำเนาสัญญาเช่า
ในกรณีเป็นการเช่าพร้อม

 • เอกสารประกอบได้แก่
  – สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่
  (หรือกรรมการเจ้าของสถานที่กรณีเจ้าของสถานที่เป็นนิติบุคคล)
  – สำเนาทะเบียนสถานที่ตั้ง
  – สำเนาโฉนดที่ดิน (แล้วแต่กรณี)
  – หนังสือรับรองนิติบุคคล (ในกรณีให้ความยินยอมหรือผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล)

18. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ กรณีบริษัทต้องมีใบอนุญาตในกิจการนั้นๆ

19. แผนที่สถานที่ตั้งบริษัท

20. รูปถ่ายสถานที่ตั้งบริษัท รูปถ่ายคนต่างด้าวถ่ายที่บริษัท รูปถ่ายพนักงานที่บริษัท
รูปถ่ายแสดงให้เห็นกิจการของบริษัท (เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมาย เพื่อเข้าไปถ่ายรูป)

21. หลักฐานการสั่งซื้อสินค้า หรือหลักฐานการนำเข้า – ส่งออก (บริษัทประกอบธุรกิจการนำเข้า – ส่งออก)

22. เอกสารนายจ้าง
– กรณีนายจ้างเป็นคนไทย
– สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัท
– กรณีนายจ้างเป็นคนต่างชาติ
– สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของกรรมการบริษัทชาวต่างชาติ

 • เอกสารเพิ่มเติมกรณีต่างชาติมีครอบครัวติดตาม (วีซ่า NON-O ผู้ติดตาม / วีซ่า Non-B ธุรกิจ)
 1. สำเนาทะเบียนสมรส  เอกสารรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศคนต่างชาติในต่างประเทศ
  หรือประเทศไทยและรับรองโดยนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (กรณีสามี/ภรรยา)
 2. สำเนาใบเกิดของบุตร  เอกสารรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศคนต่างชาติในต่างประเทศหรือประเทศไทย และรับรองโดยกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (กรณีบุตร)
 3. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ติดตาม (สามี/ภรรยา หรือบุตร)
 4. รูปถ่ายผู้ติดตามหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่สวมแว่น/ชุดสูท/พื้นหลังเป็นสีขาว)
 • ระยะเวลาดำเนินการ

–  ทำแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน ภายใน 3 วัน

การต่ออายุวีซ่า NON-B

 • ในการขอต่ออายุวีซ่าทำงาน ครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะอนุญาตวีซ่าให้ 30 วัน เพื่อรอการพิจารณาอนุมัติวีซ่าทำงานเป็นเวลา 1 ปี ดังนั้นเมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาต 30 วัน ให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง ถ้าผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วก็จะอนุญาตเป็นวีซ่า 1 ปี แต่หากผลการพิจารณายังไม่เสร็จก็จะต่อวีซ่าให้อีก 30 วัน จนกว่าผลการพิจารณาจะออกมา
 • สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุญาตวีซ่าแบบ 1 ปี และได้อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเกิน 90 วัน ท่านต้องยื่น แบบรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry มิฉะนั้น Non-Immigrant Visa “B” จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป วีซ่าจะเปลี่ยนประเภทไปเป็น Tourist Visa หรือ Transit Visa

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคาอย่างไร?

เราประเมินราคาตามลักษณะของความเป็นจริง ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

รับต่ออายุวีซ่าประเภทอื่นไหม?

ใช่! เราให้บริการต่ออายุวีซ่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น NON-B / NON-O / Non-ED เป็นต้น

รับทำวีซ่าไหม?

ใช่! เราคือบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรับทำวีซ่า รวมถึงบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ
งานบริการของเรานั้นครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขอวีซ่า ตั้งแต่
1. เตรียมเอกสารให้ลูกค้า
2. สำนักงานส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มที่เราจัดเตรียมไว้ให้
3. ลูกค้าส่งเอกสารทางไปรษณีย์กลับมาให้ทางสำนักงานเพื่อดำเนินงานต่อ
4. ทีมงานไปยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตหรือสถานีตัวแทนทางการทูต
5. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ทีมงานจะไปรับวีซ่าและส่งมอบให้กับลูกอย่างโดยเร็ว

ใช้บริการทำวีซ่ากับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับทำวีซ่า / การต่อวีซ่าโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ทำแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากได้รับเอกสารลูกค้าครบถ้วน ภายในระยะเวลา 3 วัน

กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ยินดีให้บริการโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

 • การยื่นขอวีซ่า (Apply for Visa)
 • รับต่ออายุวีซ่า NON-B (Visa Extension)
 • ขอใบอนุญาตทำงาน (Apply  for Work- permit)
 • ต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit extension)
 • เปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (Visa Changing ) ให้กับชาวต่างชาติ  

สนใจบริการรับต่ออายุวีซ่า NON-B

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 0948649799
LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

เพิ่มเพื่อน