รับต่ออายุวีซ่า NON-O

รับต่ออายุวีซ่า NON-O (ต่อใบอนุญาต) เพื่อขออยู่ต่อในประเทศไทย ของผู้ติดตามต่างชาติที่มีความประสงค์จะติดตามครอบครัวที่มาทำงานหรือมาอยู่อาศัย

การขอต่ออายุวีซ่าประเภท Non-O เป็นการขอต่อใบอนุญาตเพื่อขออยู่ในประเทศไทย ของชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะติดตามครอบครัวที่มาทำงานหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่ครอบครัวมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ หรือเพื่ออยู่ปฏิบัติงานในบริษัท เป็นต้น

โดยการขอต่ออายุวีซ่าผู้ติดตาม Non-O สามารถขอขยายเวลาการพักอาศัยได้สูงสุด 1 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ในระหว่างที่รอผลพิจารณาสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยไปพลางๆก่อนได้

การยื่นขอต่ออายุวีซ่าผู้ติดตาม Non-O จะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนวีซ่าเดิมจะหมดอายุอย่างน้อย 21 วัน

วีซ่า Non-Immigrant “O”
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

 1. ครอบครัวของบุคคลสัญชาติไทย / อุปการะบุตรคนไทย
 2. ครอบครัว/ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าประเภท “Non- B” ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย
 3. ผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย
 4. อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล
 5. ครอบครัว/ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าเกษียณ ซึ่งอายุต่ำกว่า 50 ปี
 6. วีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน
 7. วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว หรือ Non-O Visa Extension ติดตามคู่สมรส/ครอบครัว ไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย
  ⭐หากต้องการที่จะทำงานในประเทศไทย ควรขอรับวีซ่าประเภท Non-B Visa Extension ก่อนและต้องมี ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ก่อน

หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้น

 • หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้น

หลักเกณฑ์ในการขอยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อชั่วคราวในราชอาณาจักร

(รับต่ออายุวีซ่า NON-O) มีดังต่อไปนี้

1.หลักฐานการมีรายได้ของต่างชาติผู้ยื่นคำขอ

2.หลักฐานการจดทะเบียนสมรส 3.เงินเดือนขั้นต่ำของชาวต่างชาติจะขึ้นอยู่กับสัญชาติ โดยมีจำนวนตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท ตามตารางด้านล่างนี้ (กรณีต่างชาติทำงานในประเทศไทย)

 • เอกสารสำหรับยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อชั่วคราวในราชอาณาจักร (VISA NON-O)

1.สำเนาหนังสือเดินทาง ทุกหน้าที่มีข้อมูล 1 ชุด พร้อมเล่มตัวจริง (หน้าแรก ,หน้าวีซ่า NON-O ,หน้าวีซ่าล่าสุด , TM.6)

2.สำเนาใบอนุญาตทำงานที่มีข้อมูลของคนต่างชาติ (กรณีคนต่างชาติทำงานในประเทศไทย) พร้อมเล่มตัวจริง

3.หลักฐานแสดงความสัมพันธ์

กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

– สำเนาใบสำคัญสมรส (คร.3)

– สำเนาทะเบียนสมรส (คร.2)

กรณีจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ

– สำเนาทะเบียนสมรส (เอกสารรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศคนต่างชาติในต่างประเทศหรือ ประเทศไทยและรับรองโดยนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ)

– สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) – คร.22 ขอในประเทศไทย

4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน (ภรรยาไทย/สามีไทย)

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ภรรยาไทย/สามีไทย)

6. หลักฐานแสดงฐานะของสามีต่างชาติ

6.1 กรณีทำงานในประเทศไทย

– ใบอนุญาตทำงานของคนต่างชาติ

– หนังสือรับรองจากบริษัทผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่งานประเภทของงานตำแหน่งตามใบอนุญาตทำงานและเงินเดือนของคนต่างชาติ (ฐานเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับสัญชาติของคนต่างชาตินั้นๆ)

– หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ โดยรับรองจากกรมสรรพากร พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ภงด.1 ย้อนหลัง 3 เดือน (ต้องมีชื่อต่างชาติอยู่ในแบบ ภงด.1 ทั้ง 3 เดือน และ ภงด.91 รอบปีที่ผ่านมาล่าสุด (กรณีต่างชาติไม่มี ภงด.91 รอบปีที่ผ่านมา บริษัททำหนังสือชี้แจงเหตุผล)

– หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 6 เดือน

– รูปถ่ายสถานที่ตั้งบริษัท รูปถ่ายคนต่างชาติถ่ายที่บริษัท รูปถ่ายพนักงานที่บริษัท

รูปถ่ายแสดงให้เห็นกิจการของบริษัท  จำนวน  5-8 รูป

– แผนที่ตั้งบริษัท

6.2 กรณีมีเงินฝากธนคารในประเทศไทย (ออมทรัพย์/เงินฝากประจำ)

–   หนังสือรับรองสมุดบัญชีเงินฝากจากธนคารในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นคำขอมีเงินฝากคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 2 เดือนไม่ น้อยกว่า 400,000 บาท กรณีมีรายได้จากต่างประเทศ เช่น เงินบำนาญ ฯลฯ

– หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศผู้ยื่นคำขอในประเทศไทยหรือต่างประเทศ และรับรอง โดยนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ แสดงการมีรายได้ จากเงินบำนาญหรือรายได้อื่น เดือนละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท

7. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นกรณีพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้านของคู่สมรสคนไทย ให้แสดงหลักฐานการเช่า หรือหนังสือรับรองจากเจ้าบ้าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่เช่า หรือสำเนาแสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

8. รูปถ่ายครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ 5-8 รูป (หน้าบ้านให้เห็นเลขที่บ้าน ,รูปถ่ายภายในบ้าน , แผนที่ที่ตั้งของบ้าน)

9. กรณีสามีเป็นบุคคลสัญชาติไทย ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานโดยผ่านการรับรองจากหนัวหน้าหน่วยงานมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน

 • ระยะเวลาดำเนินการ

– ทำแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากได้รับเอกสาร ลูกค้าครบถ้วน ภายใน 3 วัน

– ระยะเวลาในการพิจารณา VISA 1 ปี ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 30 วัน

ข้อดีการต่ออายุวีซ่า NON-O มีผลดีอย่างมากต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในประเทศไทย

การต่ออายุวีซ่า Non-O มีผลดีอย่างมากต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในประเทศไทยเนื่องจากมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและโอกาสในการใช้ชีวิตในประเทศนี้

 1. ความยืดหยุ่นในการทำงาน: วีซ่า Non-O จะช่วยให้ทำงานในประเทศไทยได้อย่างหลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะทางธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์สำคัญสำหรับคนที่ต้องทำงานในประเทศไทย
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมสังคม: ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสังคมที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มที่อยู่ในสถานทูตหรือชุมชนต่าง ๆ คุณสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ในการทำงาน
 3. การเริ่มกิจการหรือธุรกิจในประเทศไทย: ถ้าคุณมีแผนที่จะเริ่มกิจการหรือธุรกิจในประเทศไทย การต่ออายุวีซ่า Non-O อาจช่วยให้คุณมีเวลาในการจัดการและเริ่มต้นกิจการในประเทศไทย
 4. การสำรวจและเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว: วีซ่า Non-O ช่วยให้คุณมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยที่น่าสนใจ

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคาอย่างไร?

เราประเมินราคาตามลักษณะของความเป็นจริง ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

รับทำวีซ่าไหม?

ใช่! เราคือบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรับทำวีซ่า รวมถึงบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ
งานบริการของเรานั้นครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขอวีซ่า ตั้งแต่
1. เตรียมเอกสารให้ลูกค้า
2. สำนักงานส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มที่เราจัดเตรียมไว้ให้
3. ลูกค้าส่งเอกสารทางไปรษณีย์กลับมาให้ทางสำนักงานเพื่อดำเนินงานต่อ
4. ทีมงานไปยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตหรือสถานีตัวแทนทางการทูต
5. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ทีมงานจะไปรับวีซ่าและส่งมอบให้กับลูกอย่างโดยเร็ว

รับต่ออายุวีซ่าประเภทอื่นไหม?

ใช่! เราให้บริการต่ออายุวีซ่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น NON-B / NON-O / Non-ED เป็นต้น

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ทำแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากได้รับเอกสารลูกค้าครบถ้วน ภายในระยะเวลา 3 วัน

ใช้บริการทำวีซ่ากับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับทำวีซ่า / การต่อวีซ่าโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลสำหรับบการต่ออายุวีซ่า NON-O

 • การขอวีซ่าครั้งแรก ผู้ติดตามครอบครัวจะได้รับวีซ่าเข้าครั้งเดียวมีอายุ 90 วัน ออกโดยสถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่ผู้ติดตามนั้นถือสัญชาติอยู่
 • การขอต่อวีซ่าครั้งต่อไป ผู้ติดตามจะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนอายุวีซ่าหมดอย่างน้อย 21 วัน โดยจะขอขยายเวลาการพักอาศัยได้สูงสุด 1 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ในระหว่างที่รอผลพิจารณา สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยไปพลางๆ ก่อนได้
 • ยื่นขอต่อวีซ่าได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดที่ครอบครัวทำงานหรืออาศัยอยู่
 • กรณีที่ได้รับการอนุญาตวีซ่าแบบ 1 ปี จะต้องยื่นแบบรายงานตัว ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน
 • กรณีที่มีความจำเป็นต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ต้องได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศ (Re-Entry) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ใกล้ที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่มี Re-Entry วีซ่าอาจถูกยกเลิก (ยกเว้น Multiple Entry)
 • ผู้ที่ถือ Non-O Visa ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย หากมีความประสงค์ที่จะทำงาน จะต้องขอรับ Non-B Visa และต้องมีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น
 • ผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรส ต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย
 • ผู้ติดตามที่เป็นบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี ยังอาศัยอยู่กับครอบครัวและยังไม่ได้สมรส
 • ผู้ติดตามที่เป็นบิดาหรือมารดา ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
 • กรณีที่คู่สมรสนั้นมีการหย่าร้าง Non-O Visa จะถูกยกเลิกและจะต้องให้ออกจากประเทศทันที

สรุปแล้วสำหรับผู้ติดตาม จำเป็นจะต้องขอวีซ่าผู้ติดตามประเภทโอก่อน เพื่อที่จะได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ และหากต้องอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานต้องต่ออายุวีซ่าเมื่อถึงกำหนด และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ติดตามอยากจะทำงานด้วยก็ต้องขอวีซ่า Non-B ด้วยเช่นกัน


สนใจบริการรับต่ออายุวีซ่า NON-O

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 0948649799
LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

เพิ่มเพื่อน