รับทำบัญชีและภาษี

บริการด้านรับทำบัญชีและภาษี

นิติบุคคลไทยและนิติบุคคลต่างประเทศที่จดทะเบียน และประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีภาระผูกพันตามกฎหมายไทยโดยทันที ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และต้องจัดให้มีการทำบัญชีของธุรกิจ นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกำหนดให้นิติบุคคลต้องส่งรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบภายใน 5 เดือน นับจากวันปิดงบบัญชี และต้องยื่นภาษี และชำระเงินภาษีต่อกรมสรรพากรด้วย
บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านรับทำบัญชี และภาษีคอยให้บริการผู้ประกอบการทั้งไทย และต่างชาติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Greenpro KSP Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี และภาษี เรายินดีให้บริการคุณ

เหตุผลเลือกสำนักงานบัญชี

เหตุผลที่ควรจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีให้

 • จ้างบริษัทรับทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท
 • สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาด
 • ผู้บริหารไม่ต้องแบ่งเวลามาปวดหัวกับเรื่องบัญชี และภาษีจะได้มีเวลาหารายได้เข้าบริษัทให้มากขึ้น
 • สำนักงานบัญชี บริการรับทำบัญชีด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี ซึ่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชี

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำ และยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำ และยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

ด้านการบันทึกบัญชี

 • ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารในการประกอบธุรกิจเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญจ่ายเงินที่ถูกต้องตามประกาศกรมสรรพากร
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี โดยบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้วยโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
 • จัดทำงบการเงิน เช่น งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ เช่นรถยนต์ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็นต้น
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้, รายละเอียดสินค้าคงเหลือ เป็นต้น
 • ปิดงบรายเดือนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่เจ้าของธุรกิจ

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

 • จัดทำ และยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • รับปิดงบการเงินประจำปี
 • ตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • บริการยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (E-filing) พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ ส.บช. 3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
ในกรณีบริษัทต่างชาตินอกเหนือจากภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ชาวต่างชาติต้องเข้าใจภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย โดยทั่วไปบุคคลธรรมดามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยต้องคำนวณภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และเสียภาษี (ถ้ามี) ตามปีปฎิทินเป็นประจำทุกปี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแบ่งออกเป็น “ผู้มีถิ่นที่อยู่” และ “ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่” “ผู้มีถิ่นที่อยู่” หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ที่เกิดจากแหล่งในประเทศไทย รวมถึงเงินได้ที่เกิดจากแหล่งนอกประเทศ และมีการนำเงินนั้นเข้ามาในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เฉพาะเงินได้ที่เกิดจากแหล่งในประเทศไทยเท่านั้น

ราคารับทำบัญชี

ราคาค่าทำบัญชี เหมาะสมกับต้นทุนงาน ทั้งนี้ ราคารับจ้างทำบัญชีขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามราคาได้ เรายินดีให้คำปรึกษา

รับวางระบบบัญชี

ทำไมถึงต้องวางระบบบัญชี?

การวางระบบบัญชี ถือเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนงานที่ซ้ำซ้อน และสามารถตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ยากโดยเฉพาะ สินค้า วัตถุดิบ ของกิจการอาจขาดหายจากการเบิกจ่าย ขาย ซื้อ บางครั้งสิ่งของไม่ได้หายไปไหน แต่มันหายไปจากเอกสารเท่านั้น การวางระบบที่ดีจะทำให้การตรวจ และสอบยันไปในแผนกต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริษัทเล็ก ๆ มักจะละเลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองที่ต้องว่าจ้างนักบัญชีมาวางระบบให้ แต่แท้จริงแล้วการวางระบบบัญชีจะเป็นการประหยัดต้นทุนในระยะยาว ทั้งเอกสาร และบุคคลากรจะถูกใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
ทั้งนี้ ระบบบัญชีที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น รวดเร็ว คล่องตัว และพร้อมออนไลน์ ตอบสนองต่อธุรกิจในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และการทุจริตในองค์กร เราคือนักวางระบบบัญชีที่มีประสบการณ์ พร้อมเข้าไปวางระบบงานให้ท่าน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เราจะช่วยให้องค์กรของท่านมีระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพป้องกันการทุจริตช่วยให้องค์กรของท่านเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
เราคือผู้เชี่ยวชาญการวางระบบบัญชี รวมถึงการวางระบบการปฏิบัติงานให้ลูกค้า ในอดีดที่ผ่านมาทางบริษัทได้เข้าไปวางระบบบัญชีให้กับลูกค้าในหลายประเภทอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น
• รับวางระบบบัญชีธุรกิจซื้อมา – ขายไป
• รับวางระบบบัญชีธุรกิจบริการ
• รับวางระบบบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• รับวางระบบบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม
• รับวางระบบบัญชีร้านอาหาร
• และรับวางระบบบัญชีธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย
จากประสบการณ์การให้บริการแก่ลูกค้าในหลายประเภทธุรกิจ และให้บริการลูกค้ายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เรามีการปรับปรุงคุณภาพ และเทคนิคการวางระบบอยู่ตลอดเวลาจนทำให้เรามั่นใจได้ว่า เราจะสามารถวางระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้

ขอบเขตของการให้บริการวางระบบบัญชี

 • สำรวจวางแผน และวิเคราะห์งาน โครงสร้างเดิมทั้งหมด
 • เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิม และออกแบบกำหนดระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรม
 • การจัดทำเวิร์คโฟล์ที่เกี่ยวข้องกับลำดับ และขั้นตอนการทำงานของฝ่ายหรือแผนกธุรกิจ
 • การออกแบบตัวเอกสารต่าง ๆ ให้กับแต่ละฝ่ายทั้งหมด
 • จัดเตรียมความพร้อมพนักงาน และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
 • การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม
 • การบันทึกข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
 • บริการวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทุกโปรแกรม
 • บริการวางระบบ และดูแลงานซื้อ-ขาย-งานผลิต ทางด้านขั้นตอน และทิศทางการเดินเอกสารภายใน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
 • ประเมินการทำงาน-ทดสอบ และติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างไปแล้ว

บริการรับทำเงินเดือน

Greenpro KSP Consulting เสนอบริการรับทำบัญชีเงินเดือน บริการรายเดือนเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคาร กรมสรรพากร หรือสำนักงานประกันสังคม
เมื่อให้ Greenpro KSP Consulting เป็น outsource ในการทำบัญชีเงินเดือน คุณจะมั่นใจได้ว่าระบบการจ่ายเงินเดือนพนักงานของคุณนั้นเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย นอกจากนี้การใช้บริการของทางเรายังช่วยป้องกันความขัดแย้งระหว่างพนักงานที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลภายในด้วย
 • การคำนวณเงินเดือน
 • การจัดทำสลิปเงินเดือน
 • คำสั่งจ่ายเงินให้กับธนาคาร
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1)
 • ประกันสังคม (สปส. 1-10)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทดแทน
 • ชำระเงินให้กับหน่วยงานของรัฐบาล
 • การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

รับวางแผนภาษี

เรามีบริการวางแผนภาษีให้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

ทำไมถึงต้องวางแผนภาษี?

การวางแผนภาษีเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษี ซึ่งไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้า และการวางรูปแบบการเสียภาษี ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้บางครั้งอาจจะทำให้สรรพากรรู้สึกไม่ค่อยพอใจก็ตาม

ขอบเขตการให้บริการการวางแผนภาษี

 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
 • รับวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา
 • รับวางแผนภาษีห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • รับวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

เทคนิควางแผนภาษีส่วนบุคคล

การวางแผนภาษีส่วนบุคคล เป็นการวางแผนภาษีของบุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือน เจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยบุคคลที่มีรายได้ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นการรู้จักวางแผนที่เหมาะสมจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเราได้
รายได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี
รายได้ที่ต้องเสียภาษีของบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายเรียกว่า “เงินได้พึงประเมิน” หมายถึง เงินได้ของบุคคลใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีใด ๆ ซึ่งได้แก่
1. เงิน
2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินที่ได้รับจริง
3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา
โครงสร้างของการคิดภาษีบุคคลธรรมดา คือ
ภาษีที่ต้องชำระ = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี
ขณะที่เงินได้สุทธิคิดมาจาก
เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน – เงินบริจาค
ดังนั้นกลยุทธ์ในการวางแผนภาษีส่วนบุคคล คือ
1. ลด ยอดเงินได้ให้ต่ำลง
2. เพิ่ม ค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้น
3. เพิ่ม ค่าลดหย่อนให้สูงขึ้น
4. เพิ่ม ยอดเงินบริจาคให้สูงขึ้น

เทคนิคการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในการวางแผนภาษีอากรของแต่ละกิจการผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนภาษีอากรควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) ว่าเป็นการวางแผนการเสียภาษีอากรของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนให้ต่ำลงภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ ดังนั้นการวางแผนภาษี (Tax Planning) ไม่ใช่เป็นการหลบเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) หรือหนีภาษี (Tax Evasion) ก่อนที่จะมีการวางแผนภาษีนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีดังต่อไปนี้

1. ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

ในการวางแผนภาษีอากรผู้วางแผนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจนถูกต้อง ไม่หลงลืมประเด็นหนึ่งประเด็นใดในตัวบทกฎหมายภาษีอากร นอกจากนี้จะต้องศึกษาคำพิพากษา และข้อหารือของกรมสรรพากรประกอบการวางแผนภาษีอากรให้รัดกุมครบถ้วน และทำให้กิจการเสียภาษีอย่างถูกต้อง และน้อยที่สุด สิ่งที่ผู้วางแผนภาษีควรคำนึงถึงอย่างหนึ่งก็คือ อย่ามองแง่ใดแง่หนึ่งเพียงแง่เดียว จะต้องมองรายละเอียดของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และถูกต้อง

2. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

ในการวางแผนภาษีอากรผู้วางแผนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจนถูกต้อง ไม่หลงลืมประเด็นหนึ่งประเด็นใดในตัวบทกฎหมายภาษีอากร นอกจากนี้จะต้องศึกษาคำพิพากษา และข้อหารือของกรมสรรพากรประกอบการวางแผนภาษีอากรให้รัดกุมครบถ้วน และทำให้กิจการเสียภาษีอย่างถูกต้องและน้อยที่สุด สิ่งที่ผู้วางแผนภาษีควรคำนึงถึงอย่างหนึ่งก็คือ อย่ามองแง่ใดแง่หนึ่งเพียงแง่เดียว จะต้องมองรายละเอียดของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และถูกต้อง

3. ปลอดภัยจากภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า

การวางแผนภาษีอากรจะต้องคำนึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากมุมมองของผู้วางแผนขาดความรอบคอบในการศึกษาตัวบทกฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้วอาจเกิดปัญหาได้ในอนาคตโดยอาจถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบ และประเมินภาษี ทำให้กิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด

4. มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และสมเหตุผล

เมื่อมีการวางแผนภาษีอากรในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะต้องมีการยกกฎหมายมาอ้างอิงให้ชัดเจน สามารถตอบคำถามในปัญหาต่าง ๆ ในประมวลรัษฎากร คำพิพากษา ข้อหารือของกรมสรรพากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ โดยคำตอบนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับของฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารอย่างไม่มีข้อสงสัย และข้อมูลที่นำมาอ้างอิงเพื่อการวางแผนภาษีนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้

5. ช่วยในการลดต้นทุน

กิจการที่มีการวางแผนภาษีอากรจะทำให้กิจการสามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ เช่น การขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุนทำให้กิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีอากรสำหรับส่วนแบ่งกำไร หรือเงินปันผล การประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกซึ่งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 การจัดซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการวิจัย และพัฒนาที่ได้รับสิทธิในการคำนวณค่าเสื่อมราคามากกว่าปกติ เป็นต้น นอกจากจะช่วยในการลดต้นทุนของกิจการแล้ว การวางแผนภาษีอากรยังช่วยเพิ่มกำไรสุทธิของกิจการให้สูงขึ้นด้วย

คอร์สเรียนบัญชี

เรามีคอร์สเรียนบัญชีทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์

คอร์สเรียนบัญชีภาคปฏิบัติ

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ จะทำให้คุณสามารถปิดงบเป็น และส่งงบการเงินได้ หากคุณกำลังมองหาความก้าวหน้าในอาชีพบัญชี เราบริการสอนบัญชี สอนปิดงบการเงิน ภาคปฏิบัติจากเอกสารจริง เรียนกับเราได้ความก้าวหน้า รู้ลึกรู้จริง สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ เราขอรับรองว่าคุณจะมีความก้าวหน้าในอาชีพนี้อย่างแน่นอน

คอร์สเรียนบัญชีออนไลน์

หมดปัญหาเรื่องเวลาด้วยคอร์สเรียนบัญชีออนไลน์ คุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากคอร์สเรียนบัญชีสำหรับนักบัญชีแล้ว เรายังมีคอร์สบัญชีพื้นฐานสำหรับผู้บริหารที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจอีกด้วย รับรองว่าเรียนง่ายเข้าใจเร็ว พร้อมนำไปปฏิบัติจริง

เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี

เราให้บริการคำปรึกษาในด้านบัญชีภาษี เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาเรื่องภาษี และค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รับเป็นวิทยากรและบรรยายเกี่ยวกับบัญชีและภาษี

รับเป็นวิทยากรในการบรรยายการจัดสัมมนา ด้านบัญชี และภาษี รวมถึงเป็นอาจารย์สอนพิเศษในวิชาสอบบัญชี บรรยาย และสอนโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการทำงาน