รับทำวีซ่าNON-B (Non-Immigrant Visa B)

รับทำวีซ่าNON-B (Non-Immigrant Visa B) เราจะดูแลทุกขั้นตอนที่สำคัญตั้งแต่การเริ่มต้นเตรียมเอกสารจวบจนการยื่นขอวีซ่าเสร็จ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

รับทำวีซ่าNON-B (Non-Immigrant Visa B)

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด รับทำวีซ่าNON-B สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงาน หรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย การให้บริการขอวีซ่าNON-B ของเรานั้นมีทีมงานที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการขอวีซ่า NON-B โดยตรงยาวนานกว่า 28 ปี เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ไม่เสียค่าปรับในภายหลัง และหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรณีที่ชาวต่างชาติต้องออกจากประเทศไทย เพื่อขอวีซ่าเข้ามาในประเทศไทยใหม่ ซึ่งส่วนนี้เป็นสิ่งที่ทางเราตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น แต่เป็นการทำข้อมูลอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

วีซ่า NON-B (Non-Immigrant Visa B) สำหรับชาวต่างชาติ ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติไทยที่ต้องการพำนักในประเทศไทยเป็นเวลาชั่วคราว ด้วยจุดประสงค์ในการทำงาน ติดต่อธุรกิจ หรือเข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย เป็นต้น

⭐ หลังจากที่คุณได้รับวีซ่าNON-B  หรือ Non-Immigration Visa Business (Visa Non-B) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ได้หมายว่าคุณจะเริ่มทำงานในประเทศไทยได้เลยทันที การจะทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายนั้น คุณจะต้องมีใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ควบคู่กันกับวีซ่าNON-B  ด้วย

ประเภทวีซ่าNON-B (Non-Immigrant Visa B)

 1. Non-B (Normal): ใช้สำหรับการปฏิบัติงานทั่วไปในบริษัทหรือสถานประกอบการ.
 2. Non-B (Business): ใช้สำหรับคนที่มีวัตถุประสงค์ในการเจรจาธุรกิจหรือนำเข้าสินค้าเพื่อการค้า.
 3. Non-B (Dependent): วีซ่าสำหรับผู้ที่เป็นญาติหรือคนรู้จักของผู้ถือวีซ่า Non-B อยู่ในประเทศไทย ใช้สำหรับการอยู่อาศัยและทำงานในฐานะญาติหรือคนรู้จักของผู้ถือวีซ่า.
 4. Non-B (Expert): วีซ่าสำหรับคนที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและได้รับคำเชิญจากหน่วยงานหรือบริษัทในประเทศไทยให้มาทำงาน.
 5. Non-B (Investment): วีซ่าสำหรับคนที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในประเทศไทย ใช้สำหรับการเปิดกิจการ ลงทุนในโครงการ หรือธุรกิจอื่น ๆ.
 6. Non-B (Media): วีซ่าสำหรับผู้ทำงานในสื่อมวลชน ใช้สำหรับการทำงานในสำนักข่าว สถานีวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่ออื่นๆ.
 7. Non-B (Official): วีซ่าสำหรับบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ขั้นตอนบริการรับทำวีซ่าNON-B (Non-Immigrant Visa B)

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นขอเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่า

ขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่าเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว NON B (Non-Immigrant Visa B) ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการใช้บริการ การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินขั้นตอนแทนลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบงาน

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

ขั้นตอนต่อไป คือ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit ) จัดเตรียมเอกสารและนำไปยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานต่อกรมจัดหางาน ติดตามสถานะ แจ้งผลให้ลูกค้าทราบ และไปรับใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางาน

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นขอต่ออายุวีซ่า NON-B

ขั้นตอนสุดท้าย ยื่นขอต่ออายุวีซ่า NON B เป็น 1 ปี จัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบ ยื่นเอกสารกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ติดตามสถานะ เดินทางไปรับวีซ่า NON B อายุ 1 ปี

ขั้นตอนการขอวีซ่าทำงานNON-B (Non-Immigrant Visa B)

 1.  การขอวีซ่า Non-Immigrant Visa B  มีอยู่ 2 วิธี คือ
   1.1  ยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa B (วีซ่าทำงาน) ที่สถานทูตหรือสถานกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
   1.2  ยื่นขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B (วีซ่าทำงาน)
  กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  – ในกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยถือวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) จะต้องยื่นขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าเป็นประเภท Non-Immigrant Visa B (วีซ่าทำงาน) ก่อนวีซ่าหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน
  หากวีซ่าหมดอายุแล้ว ชาวต่างชาติจะไม่สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตราวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B/Non-B ได้
 2.  เมื่อได้วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B/Non-B แล้ว (ปกติเจ้าหน้าที่จะให้ระยะเวลา พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน)  ต้องดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต่อกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
  – โดยเจ้าหน้าที่จะให้ใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้น เจ้าหน้าที่จะพิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอและขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสถานที่ทำงานนั้น
  – โดยทั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีต่อครั้ง ซึ่งปกติโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่จะให้เป็นระยะเวลา 1 ปี
 3.  เมื่อได้ใบอนุญาตทำงาน ต้องดำเนินการยื่นขอต่อวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B/Non-B ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระยะเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นระยะเวลา 1 ปี
  – โดยต้องยื่นวีซ่า 90 วันก่อนหมดอายุ
  ในกรณีที่ชาวต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้ามาใประเทศไทย นายจ้างสามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน (ขอWork Permit) แทนลูกจ้างก่อนได้ แต่ลูกจ้างชาวต่างชาติต้องเข้ามาแสดงตัวและรับใบอนุญาตทำงาน ภายใน 30 วัน

หลังจากได้รับวีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa “B” (Non-B) 1 ปีแล้ว ชาวต่างชาติจะต้องไปรายงานตัวเพื่อแจ้งเกี่ยวกับที่พักอาศัยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ทุกๆ 90 วัน

ในกรณีที่เดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนด เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องไปรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไปเมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้ายแม้วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa B (Non-B) จะมีอายุ 1 ปี แต่ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกแบบครั้งเดียว (Single-entry)

ควรพึงระวัง เพราะวีซ่าทำงานNon-Immigrant Visa B (Non-B) ที่ได้นั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ถือวีซ่าเดินทางออกนอกประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคาอย่างไร?

เราประเมินราคาตามลักษณะของความเป็นจริง ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

รับทำวีซ่าทุกประเภทไหม?

ใช่! เราคือบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรับทำวีซ่า รวมถึงบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ
งานบริการของเรานั้นครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขอวีซ่า ตั้งแต่
1. เตรียมเอกสารให้ลูกค้า
2. สำนักงานส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มที่เราจัดเตรียมไว้ให้
3. ลูกค้าส่งเอกสารทางไปรษณีย์กลับมาให้ทางสำนักงานเพื่อดำเนินงานต่อ
4. ทีมงานไปยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตหรือสถานีตัวแทนทางการทูต
5. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ทีมงานจะไปรับวีซ่าและส่งมอบให้กับลูกอย่างโดยเร็ว

รับต่ออายุวีซ่า NON-B ด้วยไหม?

ใช่! เรารับบริการต่ออายุวีซ่า NON-B และวีซ่าทุกประเภท

มีตัวแทนไปยื่นเอกสารวีซ่าไหม?

ทีมงานของเรา มีบริการไปยื่นเอกสารวีซ่าให้ และ เมื่อผลได้รับการอนุมัติเราจะไปรับเล่มวีซ่า จากนั้นส่งมอบให้กับลูกอย่างโดยเร็ว

บริการทำวีซ่าNON-B กับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับทำวีซ่า / การต่อวีซ่าโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


⭐ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้วีซ่าถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ผู้ถือวีซ่าจะต้องยื่นขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำสนามบินหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องที่ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย

 • การยื่นขอวีซ่า (Apply for Visa)
 • ต่ออายุวีซ่า (Visa Extension)
 • ขอใบอนุญาตทำงาน (Apply  for Work- permit)
 • ต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit extension)
 • เปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (Visa Changing ) ให้กับชาวต่างชาติ  

กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ยินดีให้บริการโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด


สนใจบริการรับทำวีซ่าNON-B (Non-Immigrant Visa B)

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 0948649799
LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

เพิ่มเพื่อน