รับทำWork Permit

รับทำWork Permit (ขอใบอนุญาตทำงาน) สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

รับทำWork Permit (รับขอใบอนุญาตทำงาน)

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการรับทำWork Permit (ใบอนุญาตทำงาน) สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง เป็นต้น และจำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงจึงทำให้การบริการและการให้คำปรึกษาในการรับขอใบอนุญาตทำงาน (Apply for Work permit) ของเราถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และเป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้เรายังมีบริการรับต่อวีซ่า (Visa Extention) ทุกประเภทสำหรับชาวต่างชาติ ได้แก่ ต่อวีซ่าธุรกิจ (Non B Visa) ต่อวีซ่าติดตามครอบครัว (Non O Visa) ต่อวีซ่าคู่สมรส (Non O Visa)  ต่อวีซ่าอุปการะบุตร (Non O Visa) รวมถึง ต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit Extension)  

Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร?

VISA

ใบขออนุญาตเพื่อเข้าประเทศ
โดยผู้ที่ขอไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น

ประเภท Visa

 • คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
 • นักท่องเที่ยว (Tourist Visa)
 • คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
 • ทูต (Diplomatic Visa)
 • ราชการ (Official Visa)
 • อัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)

Work Permit

ใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตประกอบอาชีพ
สำหรับชาวต่างชาติ

ประเภท Work permit

 • ตท.๑๑ หรือ WP. 11 เล่มสีน้ำเงิน
 • ตท.๑๕ หรือ WP. 15
 • ตท.๑๑ หรือ WP. 11 เล่มสีส้ม

เอกสารสำหรับ Work Permit

บริการรับทำWork Permit กรณีชาวต่างชาติทำงานครั้งแรก

1. แบบคำขอ ตท.1
2. รูปถ่าย 3×4 ซม. จำนวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว พร้อมฉบับจริง
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรับได้รับใบประกอบวิชาชีพ
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่เป็นโรคต้องห้าม
7. หนังสือมอบอำนาจจากต่างด้าว (กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง)
8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนกาทำWork Permit กรณีชาวต่างชาติทำงานครั้งแรก

1. ต่างด้าวต้องได้รับ วีซ่า Non-B เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ตท.1 ณ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
2. เมื่อดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 วันทำการ
3. คนต่างด้าวสามารถมารับใบอนุญาตทำงานได้ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย

บริการทำWork Permit กรณีนายจ้างยื่นเรื่องแทนชาวต่างชาติ

1. แบบคำขอ ตท.3
2. รูปถ่าย 3×4 ซม. จำนวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. หนังสือรับรองการจ้าง
4. สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและชื่อต่างด้าว)
5. สำเนาหลักฐานการศึกษา
6. สำเนาหลักฐานการผ่านงาน (กรณีไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด)
7. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง พร้อมติดอากรสแตมป์
9. สำเนาบัตรประชาชน ของนายจ้าง และบัตรประชาชนของผู้รับมอบ

ขั้นตอนการทำWork Permit กรณีนายจ้างยื่นเรื่องแทนชาวต่างชาติ

1. ต่างด้าวติดต่อยื่นเรื่องขอ Visa Non-immigrant B ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ
2. กรณีการขอ Visa Non-immigrant B ในต่างประเทศ ต้องได้รับหนังสือการอนุญาตให้ทำงานของคนต่างด้าว โดยกรณีนี้นายจ้างจะต้องดำเนินการยื่นคำขอ ( ตท.3 ) แทนคนต่างด้าว พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ณ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (เมื่อเอกสารครบถ้วนจะได้รับหนังสือแจ้งผลภายใน 7 วันทำการ)
3. เมื่อได้รับหนังสือการแจ้งผลพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงานแล้ว คนต่างด้าวต้องนำหนังสือฉบับนี้ไปยื่นเรื่องขอ Visa Non-immigrant B ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ
4. เมื่อได้รับ Visa Non-immigrant B และคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องไปติดต่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 8 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้เข้ามาทำงานและยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
     – สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทุกหน้า พร้อมฉบับจริง
     – หนังสือการแจ้งผลพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงาน (ต้นฉบับ)
     – ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่เป็นโรคต้องห้าม

รายละเอียดหลักเกณฑ์ เอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนทำWork Permit
 • ทุนจดทะเบียน บริษัทที่ต้องการขอวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงานให้คนต่างชาตินั้น
  💸 ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หรือในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศต้องนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ต่อชาวต่างชาติ : 1 คน
  (ตัวอย่าง :  ถ้าชาวต่างชาติ : 2 คน บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท) ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
  – ชาวต่างชาติมีคู่สมรสเป็นคนไทย ซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทุนจดทะเบียนจะลดกึ่งหนึ่งเหลือ 1 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วนพนักงานชาวต่างชาติต่อพนักงานคนไทยยังคงเหมือนเดิมคือพนักงานชาวต่างชาติ : 1 คน ต่อพนักงานคนไทย : 4 คน
  – แต่ละบริษัทสามารถทำเรื่องขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติได้ตามจำนวนที่เหมาะสม 
 • พนักงานคนต่างชาติ : 1 คน ต่อพนักงานคนไทย : 4 คน
  (ยกตัวอย่าง :  ถ้าจะจ้างพนักงานต่างชาติ : 2 คน จะต้องมีการจ้างพนักงานคนไทย : 8 คน)
  ยกเว้น กรณีเข้ามาทำงานใน IHQ และ ITC สัดส่วนพนักงานคนไทยต่อพนักงานคนต่างชาติ
  จะเป็นอัตราส่วน 1:1 คน
 • นิติบุคคลต้องยื่นงบการเงิน ณ วันสิ้นงวดสองปีบัญชีที่ผ่านมา โดยงบการเงินนั้นต้องได้รับการตรวจรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษี แล้วแต่กรณีเพื่อแสดงว่าธุรกิจมีความมั่นคงเชื่อถือได้ มีการประกอบกิจการจริง และมีการประกอบธุรกิจอย่างมีความต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากแนวทางพิจารณาสถานภาพธุรกิจ 
 • ธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างชาติทำงาน
 • คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในประเทศไทยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  5.1 ต้องมีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
  5.2 ต้องไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน
  วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ อันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพ
  ติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
  5.3 ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการ
  ทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 • เงินเดือน ขั้นต่ำของชาวต่างชาติจะขึ้นอยู่กับสัญชาติ โดยมีจำนวนตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท ตามสัญชาติดังนี้
  6.1 ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นรัสเซีย) และออสเตรเลีย, แคนาดา, ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือน
  6.2 ประเทศเกาหลีใต้, สิงคโปร์, ไต้หวัน และฮ่องกง เงินเดือนขั้นต่ำ 45,000 บาทต่อเดือน
  6.3 ประเทศในทวีปเอเซีย (ยกเว้นญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์,ไต้หวัน, ฮ่องกง, กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม) และทวีปอเมริกาใต้, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง, เม็กซิโก, ตุรกี, รัสเซีย และแอฟริกาใต้ เงินเดือนขั้นต่ำ 35,000 บาท
  6.4 ประเทศในแอฟริกา (ยกเว้นแอฟริกาใต้), กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม  เงินเดือนขั้นต่ำ  25,000 บาท

อายุของใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ : เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)  ให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอโดยทั้งนี้ให้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง
แต่ทั้งนี้โดยส่วนมากเจ้าหน้าที่จะให้ใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลา 1 ปี
ระยะเวลาหลังจากดำเนินการ : จะได้รับใบอนุญาตทำงานภายในระยะเวลา ประมาณ 3 วันทำการ

บริการรับขอ Work Permit

 • บริการรับขอ Work Permit ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (Apply for Work Permit valid not exceed 3 months)
 • บริการรับขอ Work Permit ที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน (Apply for Work Permit valid 3-6 months)
 • บริการรับขอ Work Permit ที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี (Apply for Work Permit valid 6-12 months)
 • บริการรับต่อ Work Permit (Apply for extension Work Permit)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มลักษณะงานใน Work Permit (Apply for changing job or adding job)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มนายจ้างใน Work Permit  (Apply for changing or adding employer)
 • บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงานใน Work Permit (Apply for changing or adding location)

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคาอย่างไร?

เราประเมินราคาตามลักษณะของความเป็นจริง ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

บริการรับต่ออายุ Work Permit ไหม?

ใช่! เราบริการต่ออายุ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของกฎหมาย

รับทำวีซ่าทุกประเภทไหม?

ใช่! เราคือบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรับทำวีซ่า รวมถึงบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ
งานบริการของเรานั้นครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขอวีซ่า ตั้งแต่
1. เตรียมเอกสารให้ลูกค้า
2. สำนักงานส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มที่เราจัดเตรียมไว้ให้
3. ลูกค้าส่งเอกสารทางไปรษณีย์กลับมาให้ทางสำนักงานเพื่อดำเนินงานต่อ
4. ทีมงานไปยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตหรือสถานีตัวแทนทางการทูต
5. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ทีมงานจะไปรับวีซ่าและส่งมอบให้กับลูกอย่างโดยเร็ว

บริการของเราดำเนินการอะไรให้ลูกค้าบ้าง?

บริการรับทำWork Permit เราจะดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรก จน สิ้นสุดกระบวนการทำงาน

1. เตรียมเอกสารสำหรับนำไปยื่นขอ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน)
2. ดำเนินการไปยื่นคำขออนุญาต ณ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แทนลูกค้า
3. หาก Work Permit ได้รับการอนุมัติ ทีมงานจะไปรับและส่งมอบให้กับลูกอย่างโดยเร็ว

ใช้บริการทำวีซ่ากับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับทำ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) โดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เหตุผลที่ควรใช้บริการกับเรา

• ให้คำปรึกษาด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรง
• ดำเนินงานถูกต้อง แม่นยำ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
• รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพ
“บริการประทับใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ยินดีให้คำปรึกษา”


สนใจบริการรับทำWork Permit

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 094-864-9799
LINE ID: @greenproksp

E-mail: info.th@greenproksp.com

เพิ่มเพื่อน