ขอใบอนุญาตบาร์โค้ด

 1. ข้อมูลเบื้องต้น
  บาร์โค้ด หมายถึง เลขหมายประจำตัวสินค้า สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนเนอร์บาร์โค้ด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  1. โค้ดภายใน (internal code)
  เป็นบาร์โค้ดที่ทำขึ้นใช้เองในองค์กรต่างไม่สามารถนำออกไปใช้ภายนอกได้
  2. โค้ดมาตรฐานสากล (Standard code)
  เป็นบาร์โค้ดที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
  มี 2 ระบบคือ
  2.1 ระบบ EAN สำหรับการค้าขายสินค้าทั่วไป ใช้ได้ในทุกประเทศ ยกเว้นอเมริกา และแคนาดา โดยประเทศไทยใช้ระบบ EAN ทางเราบริการรับขอบาร์โค้ดประเภทนี้
  2.2 ระบบ UPC (Universal Product Code) สำหรับการค้าในประเทศอเมริกาและแคนาดา ทางเราไม่ได้บริการรับขอเนื่องจากจะต้องติดต่อกับหน่วยงานในประเทศปลายทาง
 1. ระยะเวลาดำเนินการ
  1. หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการและส่งข้อมูลครบ ทางเราใช้เวลาทำเอกสาร 2-3 วันทำการ และส่งแบบฟอร์มให้ลูกค้าเซ็นรับรองเมื่อได้รับแบบฟอร์มกลับคืนมา ทางเราดำเนินการยื่นเอกสารให้กับสถาบันรหัสสากล
  2. ใช้ระยะเวลา 2-5 วัน ในการที่ทางเจ้าหน้าที่จะส่งรหัสให้ทางอีเมล์
  3. นำรหัสไปเข้าระบบเพื่อขอเลขบาร์โค้ด ภายใน 1-2 วันทำงานค่าบริการ 5,000 บาทไม่รวมค่าแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปีของสถาบันรหัสสากล
 2. อัตราค่าแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปี

 

รายละเอียดเบื้องต้นการขอเลขรหัสบาร์โค้ด (กรณีบุคคลธรรมดา)

  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบกิจการ โดยลงลายมือชื่อรับรอง 1ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกิจการ โดยลงลายมือชื่อรับรอง 1 ชุด
  3. สำเนาหนังสือรับรองการตั้งคณะบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์
   (กรณีเป็นคณะบุคคล) 1ชุด
  4. สำเนา ภงด. 90 / ภงด.91 / ภงด .94 (เพื่อแสดงรายได้) 1 ชุด
  5. สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีมีหน้าร้านขายสินค้า) 1 ชุด
  6. รูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือ โบรชัวร์ หรือ รูปฉลากผลิตภัณฑ์
   โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า (1-2รูป)
 1. ระยะเวลาดำเนินการ
  1. ใช้ระยะเวลา 2-3 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ในการตรวจสอบ
   เอกสารและทำแบบฟอร์ม และส่งกลับไปให้ลูกค้าเซ็นรับรอง
  2. เมื่อได้รับเอกสารกลับทางเรานำไปยื่นคำขอ ภายใน 1-2 วันค่ะ
  3. หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอเข้าระบบ ทางเรานำข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
   เพื่อขอรับเลขหมายบาร์โค้ด
 1. ค่าธรรมเนียมรัฐบาล
  ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการและช่วงระยะเวลาที่ยื่นคำขอ
 2. อัตราค่าแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปี

รายละเอียดเบื้องต้นการขอเลขรหัสบาร์โค้ด (กรณีนิติบุคคล)

  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนลงลายมือชื่อรับรองและประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ หรือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญนิติบุคคล
  3. สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ (ภพ.01และ ภพ.01.1 , ภพ.09(ถ้ามี ))
   4.สำเนางบกำไร-ขาดทุนปีล่าสุด
   (หากนิติบุคคลเพิ่งจดทะเบียนไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องยื่นสำเนางบกำไร – ขาดทุนปีล่าสุด)
  4. รูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือ โบรชัวร์ หรือ รูปฉลากผลิตภัณฑ์ จำนวน 1-2 รูป
   พร้อมแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าดังกล่า เช่น สถานที่ผลิตและชื่อผู้จัดจำหน่าย ,
   คำเตือน , ลักษณะการใช้งาน ( ถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง สามารถใช้รูปถ่าย หรือ
   โบรชัวร์ หรือ Artwork ฉลากสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 -2 ภาพ )
  5. สำเนาใบอนุญาต กรณีสินค้าดังกล่าวจะต้องมีการขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ
   อื่น เช่น สำเนาใบอนุญาตการผลิต กรณีสินค้าที่ต้องการใช้บาร์โค้ดเป็นประเภท อาหาร
  6. สำเนา passport กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ
 1. ระยะเวลาดำเนินการ
  1. ใช้ระยะเวลา 2-3 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ในการตรวจสอบ
   เอกสารและทำแบบฟอร์ม และส่งกลับไปให้ลูกค้าเซ็นรับรอง
  2. เมื่อได้รับเอกสารกลับมาใช้ระยะ 1-2 วัน เพื่อตรวจสอบเอกสาร และนำไปยื่นคำขอรับรหัสบาร์โค้ด
   3.หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติรหัสเข้าระบบให้ทางอีเมล์ ทางเราดำเนินการยื่น
   สินค้าเพื่อขอเลขรหัสผ่านทางระบบ
 2. อัตราค่าแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปี