ขอใบอนุญาตร้านอาหารสัตว์

1.ขั้นตอนให้บริการ
1. เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการกับทางเรา โดยชำระค่าบริการ 100%
2. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้จำหน่ายอาหารสัตว์และขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ ให้กับลูกค้า
3. ลูกค้าจัดส่งข้อมูล ส่งกลับมาทางอีเมล์ info.th@greenproksp.com
4. ตรวจเช็คเอกสารหลังจากได้รับจากลูกค้า จัดเตรียมเอกสาร และทำแบบคำขอใบอนุญาต และดำเนินการส่งให้ลูกค้าเซ็นเอกสาร
5. เมื่อได้รับเอกสารที่เซ็นเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการนำแบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้จำหน่ายอาหารสัตว์ใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ยื่นต่อกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
6. รับใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ และส่งมอบให้ลูกค้า

 1. รายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับขึ้นทะเบียนผู้จำหน่ายอาหารสัตว์ และขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ กรณีบุคคลธรรมดา
  1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
  2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
  3. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ จำนวน 1 ชุด
  5. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่
  6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ
   ในสถานที่

หมายเหตุ

 1. ค่าบริการทางเรารวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล
 2. ใบอนุญาตมีอายุใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต คือ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีดังกล่าว