ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

รับขอใบอนุญาตขายสุรา บุหรี่ และไพ่

รับขอใบอนุญาตขายสุรา บุหรี่ และไพ่ ในการประกอบธุรกิจขายสุรา ยาสูบ และไพ่นั้นกฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับอนุญาต ก่อนดำเนินธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา บุหรี่ และไพ่ ต่อกรมสรรพสามิตร และเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่นั้น มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยสามารถต่อใบอนุญาต ขายสุรา บุหรี่ และไพ่ได้ล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 90 วัน ผู้ใดฝ่าฝืนขายสุรา ยาสูบ และไพ่ โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ระบุ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ใบอนุญาตขายสุรา

ขอใบอนุญาตขายสุรา มี 2 ประเภท ซึ่งมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 เป็นการขายส่งสุราทุกชนิด โดยจำหน่ายครั้งละสิบลิตรขึ้นไป ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปีละ 5,500 บาท
ประเภทที่ 2 เป็นการขายปลีกสุราทุกชนิด โดยจำหน่ายครั้งละต่ำกว่าสิบลิตร ซึ่งแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ
(1) สถานที่ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 2,200 บาท
(2) สถานที่ที่ผู้จำหน่ายไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 330 บาท

ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาต จะต้องรับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและสถานที่ดังต่อไปนี้

 • ผู้มีสิทธิยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สถานที่ขายสุราไม่เป็นสถานที่ดังนี้
  (1) ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  (2) ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  (3) ที่ตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  (4) สถานที่ที่เคยเป็นสถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้พ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  (5) สถานประกอบการขายเหล้าของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
  (6) สถานที่ต้องห้ามขายเหล้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกฎหมายอื่น

ข้อกำหนดในการขายสุรา

 1. ห้ามขายเหล้าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือผู้มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
 2. ห้ามขายเหล้าในวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา
 3. เวลาในการขายเหล้า จะเป็นเวลาตั้งแต่ 11.00 น. – 14.00 น. และ 17.00 น. – 24.00 น.
 4. ห้ามขายเหล้าโดยการใช้เครื่องขายแบบอัตโนมัติ เร่ขาย ลดราคา หรือทำการส่งเสริมการขาย

สนใจบริการ รับขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา(เหล้า) ยาสูบ(บุหรี่) และไพ่ปรึกษาทางเราได้ตามช่องทางด้านล่างค่ะ

ใบอนุญาตขายยาสูบ/บุหรี่

ยาสูบ หมายถึง บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยวและให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่บริโภคได้เช่นเดียวกับยาสูบ รวมถึงยาสูบพันธุ์พื้นเมือง

ใบอนุญาตขายยาสูบ/บุหรี่ มี 3 ประเภท ซึ่งมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 เป็นการขายส่งยาสูบ ครั้งละตั้งแต่ 1,000 มวนขึ้นไป ถ้าเป็นยาเส้นครั้งละตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึ้นไป ยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละตั้งแต่ 200 กรัม
ขึ้นไป

 1. สำหรับผู้ขายบุหรี่ ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ ใบอนุญาต ปีละ 1,200 บาท
 2. สำหรับผู้ขายยาเคี้ยว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหรี่อื่น
  (ก) สำหรับผู้ขายยาเส้นที่ผู้ขายเป็นผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผลิตเอง ใบอนุญาต ปีละ 100 บาท
  (ข) สำหรับผู้ขายยาเส้นอื่น นอกจาก (ก) ใบอนุญาตปีละ 500 บาท

ประเภทที่ 2 เป็นการขายปลีกยาสูบ ครั้งละต่ำว่า 1,000 มวนขึ้นไปถ้าเป็นยาเส้นครั้งละต่ำว่า 2 กิโลกรัมขึ้นไป ยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละต่ำกว่า 200 กรัม
ขึ้นไป

 1. สำหรับผู้ขายบุหรี่ ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ ใน
  (ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร ใบอนุญาต ปีละ 500 บาท
  (ข) สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 500 บาท
  (ค) สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 100 บาท
 2. สำหรับผู้ขายยาเคี้ยว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหรี่อื่น ใบอนุญาตปีละ 100 บาท

ประเภทที่ 3 เป็นการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่น ใบอนุญาตปีละ 1,200 บาท

ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตยาสูบ/บุหรี่ จะต้องรับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและ

สถานที่ดังต่อไปนี้

 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สถานที่ขายยาสูบ ไม่เป็นสถานที่ ดังนี้
  (1) สถานที่หรือบริเวณห้ามขายยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
  (2) ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที่ 2 บุหรี่ซิกาแรต)
  (3) ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที่ 2 บุหรี่ซิกาแรต)
  (4) สถานที่ที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเคยใช้ในการขายยาสูบ เว้นแต่เวลา ได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
  (5) สถานที่ที่ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบใช้ในการขายยาสูบ

ข้อกำหนดในการจำหน่ายยาสูบ

 1. ห้ามขายยาสูบ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และห้ามใช้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขายยาสูบ
 2. การขายยาสูบต้องขายตามขนาดซองที่ได้เสียภาษีแล้วห้ามแบ่งขาย ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
 3. ห้ามขายยาสูบ โดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติ ห้ามเร่ขาย ห้ามขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 4. ห้ามใช้รายการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถมให้หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น

ใบอนุญาตขายไพ่

ไพ่หมายถึงสิ่งที่สามารถใช่เล่นการพนันมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ มีเครื่องหมายแสงแต้มต่างๆ ซึ่งทำด้วยกระดาษ พลาสติก หนัง หรือวัตถุเทียมหนัง หรือวัตถุอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ใบอนุญาตขายไพ่มี 2 ประเภท ซึ่งมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังต่อไปนี้

 1. ประเภทที 1 ขายส่ง ขายครั้งละตั้งแต่ 40 สำรับขึ้นไป ใบอนุญาตปีละ 1,200 บาท
 2. ประเภทที่ 2 ขายปลีก ขายครั้งละต่ำกว่า 40 สำรับขึ้นไป
  1. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร ใบอนุญาต ปีละ 500 บาท
  2. สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 500 บาท
  3. สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 100 บาท

สิ่งที่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา เหล้า ยาสูบ และไพ่ ต้องทราบ

 1. การเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือโอนใบอนุญาตนั้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต
 2. กรณีผู้ได้รับบอนุญาตนั้นไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อกำหนดในใบอนุญาตจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 6 เดือน
 3. การเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตสองครั้งขึ้น และมีเหตุที่จะต้องถูกพักใบอนุญาตอีก หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อกำหนดในใบอนุญาต ซึ่งการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
 4. กรณีที่ผู้ประกอบการถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะต้องพ้น หนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จึงจะขอใบอนุญาตใหม่ได้

ท่านสนใจประกอบธุรกิจขายสุรา ยาสูบ/บุหรี่ และไพ่ กรีนโปร เคเอสพี มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจขายสุรา เหล้า ยาสูบ/บุหรี่ และไพ่ ให้แก่ท่าน เพื่อให้การประกอบธุรกิจของท่านเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สนใจติดต่อเรา เบอร์โทร 02 210 0280 ถึง 2, 094 8649799
หรือ แอดไลน์มาที่ @greenproksp

สนใจบริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่