ที่ปรึกษาภาษี

ที่ปรึกษาภาษี เพื่อช่วยผู้ประกอบการบรรเทาภาระทางภาษีอย่างถูกต้อง ไม่โดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ที่ปรึกษาภาษี – ให้คำแนะนำด้านภาษี ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์

เราให้บริการคำปรึกษาในด้านภาษี เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษีอากร และเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง หมดปัญหาเรื่องภาษีและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ให้บริการปรึกษาภาษีสำหรับผู้ประกอบการบุคคคลธรรมดา และนิติบุคคล บริษัท หจก. ไม่ว่าจะเป็น SMEs, Startup ทั้งธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ในทุกธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ด้วยทีมงานนักบัญชีที่มีประสบการณ์ด้านภาษีโดยตรงกว่า 28 ปี

📋 ปัจจุบันภาษีเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างยิ่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

หากมีข้อผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หรือทำให้ท่านโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหรือได้รับโทษตามกฎหมาย ดังนั้นการวางแผนภาษีผู้ประกอบการต้องศึกษาอย่างละเอียดหรือหาที่ปรึกษาเฉพาะทางเพื่อช่วยท่านแก้ไขปัญหาและวางแผนกับธุรกิจของท่านโดยตรง เพื่อดำเนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กฎหมายภาษีได้กำหนดไว้

 • ให้คำปรึกษาปัญหาด้านภาษีเพื่อหาแนวทางแก้ไขและทางออกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ให้คำแนะนำในการวางแผนภาษี เพื่อให้เป็นการประหยัดค่าภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีธุรกิจธุรกิจเฉพาะ
 • ให้คำปรึกษาในด้านการจัดทำเอกสารด้านบัญชีที่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของท่าน
 • ลดความเสี่ยงของกิจการในการถูกประเมินเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
 • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากรในการจัดการประเด็นปัญหาภาษี

“ภาษีเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอยู่แล้ว ยิ่งเมื่อมีการดำเนินธุรกิจและมีรายได้จะมีเรื่องของภาษีอากรเข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่กำลังเป็นกังวลว่าตนเองดำเนินธุรกิจแล้วมีการเสียภาษีถูกต้องไหม หรือดำเนินธุรกิจไปแล้วเสียภาษีครบถ้วน ถูกต้อง หรือตกหล่นตรงไหนหรือไม่”

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงควรหาที่ปรึกษาไว้ให้ความรู้ แนะนำ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆโดยตรง เพื่อให้ท่านปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไป

ปัญหาภาษีที่ธุรกิจพบเจอ

 • ระบบภาษีซับซ้อน มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
 • ยื่นเอกสารตกหล่นทำให้เกิดความผิดพลาดและถูกประเมินภาษีเพิ่มเติมพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
 • ธุรกิจถูกกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง หรือโดนหมายเรียก
 • ธุรกิจขาดผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านภาษี

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงควรหาที่ปรึกษาภาษีไว้ให้ความรู้ แนะนำ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆโดยตรง เพื่อให้ท่านปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไป

ทำไมถึงต้องใช้บริการที่ปรึกษาวางแผนภาษี?

สำหรับผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ยังไม่เข้าใจด้านภาษีของการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง หากขาดความรู้ประสบการณ์ อาจทำให้ไม่สามารถวางแผนภาษีเพื่อเป็นการประหยัดค่าภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกอบการควรหาที่ปรึกษาด้านภาษีโดยตรงเพื่อช่วยวางแผนภาษีในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

 1. ความซับซ้อนในกฎหมายภาษี : กฎหมายภาษีมีความซับซ้อนและมีขั้นตอนยุ่งยาก ผู้ประกอบการควรหาที่ปรึกษาภาษี ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อช่วยวางแผนภาษีของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
 2. การปรับปรุงการบริหารภาษี : วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการบริหารภาษีให้เข้ากับธุรกิจ
 3. ประหยัดเงิน : วางแผนการเสียภาษีเพื่อบรรเทาภาระทางภาษี
 4. การลดความเสี่ยง : การทำธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงทางภาษี เช่น การบริหารภาษีไม่ถูกต้อง หรือเสียภาษีโดยใช่เหตุ ที่ปรึกษาจะเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

เมื่อปรึกษาภาษีกับ Greenpro KSP Group💚

เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภาษีตามมาภายหลัง กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป ช่วยดูแลระบบหลังบ้านของธุรกิจอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ผู้ประกอบการวางใจได้มีเวลาโฟกัสกับหน้าบ้าน การวางแผนการขายสินค้าอย่างเต็มที่ สามารถดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ภายใต้ความถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย

 • การวางระบบบัญชีให้เกิด Flow ของเอกสาร เกิดการควบคุมภายใน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน หรือการ
  ตกหล่นของข้อมูล
 • ให้คำปรึกษาแนวทางการบรรเทาภาระทางภาษีได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • วางแผนกลยุทธ์ชำระภาษีอย่างครอบคลุม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในระยะยาว
 • ลดความซับซ้อนขั้นตอนภาษี และจัดเตรียมเอกสารประกอบในการยื่นภาษี ชำระภาษี
 • ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ การเสียค่าปรับที่ไม่สมเหตุสมผล
 • ลดความเสี่ยงด้านการทำผิดกฎหมายภาษี
 • ให้คำแนะนำการปฏิบัติ และจ่ายภาษีได้อย่างถูกต้อง ทั้งภาษีนิติบุคคล และภาษีบุคคลธรรมดาของกรรมการ ช่วยผู้ประกอบการแก้ปัญหาได้ตรงจุด ลดความกังวลเรื่องภาษี


ติดต่อบริการที่ปรึกษา วางแผนภาษี

ติดต่อสำนักงานบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร085-067-4884

Add Friend