บัญชี เอาท์ซอร์ส

ลูกค้าบางรายก็ประสบปัญหาขาดแคลนพนักงานทำงานด้านงานบัญชีและพนักงานทำงานด้านการเงิน เราจึงมีบริการบัญชีเอาท์ซอร์สและการเงินเอาท์ซอร์ส ซึ่งบริการของเรามีรายการดังต่อไปนี้
• งานด้านลูกหนี้และรับชำระ
• งานด้านเจ้าหนี้และการจ่ายชำระ
• ด้านงานปิดงบการเงิน ประจำเดือน

บริการบัญชี เอาท์ซอร์ส

กรีนโปร เคเอสพี (บัญชี เอาท์ซอร์ส) เราเป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการด้านงานทำบัญชีและภาษีแบบครบวงจร มาเป็นเวลา 25 ปี โดยเรามีนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนด้านวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างดี พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทุกราย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลางที่กำลังเติบโตเป็นอย่างมากในขณะนี้ แต่ในขณะที่ธุรกิจของลูกค้ากำลังไปได้ดีนี้ ลูกค้าบางรายก็ประสบปัญหาด้านงานบัญชีการเงิน เนื่องจากสาเหตุต่างๆ

สาเหตุที่ทำให้มีพนักงานบัญชีการเงินไม่เพียงพอ

 1. พนักงานบัญชีการเงิน ลาออกบ่อย เป็นงานแล้วต้องการไปเติบโตที่บริษัทอื่น บางครั้งพนักงานใหม่ก็ไม่ผ่านการทดลองงาน
 2. พนักงานบัญชีการเงิน ลาคลอดแล้วไม่กลับมาทำงานต่อ หรือพนักงานลาออกแบบกระทันหัน
 3. หาพนักงานบัญชีการเงินมาเพิ่ม หรือทดแทนไม่ได้ เปิดรับสมัครมาหลายเดือนก็ยังหาพนักงานบัญชีไม่ได้
 4. พนักงานบัญชีการเงิน ป่วยกระทันหัน ต้องลารักษาตัวหลายเดือน และไม่สามารถประเมินได้ว่าจะกลับมาทำงานได้อีกหรือไม่
 5. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีที่มีอยู่ใกล้จะเกษียณอายุ และยังไม่สามารถสร้างบุคลากรขึ้นมาทดแทนเพื่อมาดูแลงานต่อได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทาง Greenpro KSP Accounting จึงเล็งเห็นว่า ทางเรามีนักบัญชีที่สามารถช่วยแบ่งเบาปัญหาดังกล่าวนี้ได้ เนื่องจากเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่บัญชีของเราเข้าไปช่วยทำงานที่ออฟฟิศของลูกค้าตามความต้องการ (บัญชีเอาท์ซอร์ส)

บริการต่างๆ ของบัญชีเอาท์ซอร์ส

 1. งานบัญชีลูกหนี้
 2. งานบัญชีเจ้าหนี้
 3. งานจัดทำต้นทุนการผลิต
 4. งานบันทึกบัญชี และกระทบบัญชี ทำรายงานบริหารภายในต่างๆ
 5. งานการเงิน เก็บเช็ค วางบิล จัดทำกระแสเงินสด วางแผนการใช้เงิน
 6. ปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบ และนำเสนอผู้บริหาร
 7. งานที่ปรึกษา ด้านบัญชีและภาษี
พนักงานบัญชี เอาท์ซอร์ส

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากงานบริการบัญชีเอาท์ซอร์ส และการเงินเอาท์ซอร์ส

 1. ลูกค้าคลายความกังวลในเรื่องของการลาหยุดของพนักงานทุกกรณี แล้วไม่มีเจ้าหน้าปฏิบัติงานแทน หรือหาได้ไม่ได้ทันเวลา ทำให้งานเกิดความล่าช้า และเสียหาย เพราะทางเราสามารถจัดเจ้าหน้าที่บัญชีเอาท์ซอร์สเข้าไปทำงานต่อได้ทันที ทำให้งานของท่านต่อเนื่อง
 2. ลูกค้าได้พนักงานบัญชีการเงินที่มีประสบการณ์ มากกว่าจ้างพนักงานประจำในงบประมาณที่ใกล้เคียงกัน
 3. ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาอบรม หรือฝึกพนักงานใหม่อยู่ตลอดเวลา เพราะทางเราจะจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภาคหลักการ และภาคปฏิบัติ รวมทั้งจัดคู่มือการปฏิบัติงานให้ด้วย
 4. ลูกค้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการรับผิดชอบเรื่องค่าสวัสดิการ หรือค่าใช้จ่าย fix cost เกี่ยวกับพนักงานในอนาคต เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน ประกันสังคม การฝึกอบรม เงินโบนัส หรือรวมทั้งเงินชดเชยในกรณีต่างๆ

ดังนั้น ลูกค้าจึงได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการที่เราดูแล ทั้งด้านคุณภาพของปริมาณงานในราคาที่เหมาะสม

บริการบัญชีเอาท์ซอร์ส และการเงินเอาท์ซอร์สของเรา

1. งานด้านลูกหนี้และรับชำระ

– จัดทำใบเสนอราคา
– จัดทำใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
– จัดใบเสร็จรับเงิน
– ตรวจสอบและจัดทำเอกสารวางบิล
– วางบิลลูกค้าตามรอบการวางบิลของลูกค้าแต่ละราย
– รับเช็คและนำเช็คเข้าบัญชีบริษัท
– ติดตามหนี้ค้างชำระ
– ทำรายงานสรุป เช่น ยอดลูกหนี้คงเหลือประจำเดือน รายงานอายุลูกหนี้ เป็นต้น

2. งานด้านเจ้าหนี้และการจ่ายชำระ

– บันทึกบัญชีซื้อ สต๊อค และเจ้าหนี้การค้า
– รับวางบิล
– เตรียมเอกสารเพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
– จัดทำหนังสือหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
– จ่ายทำเช็คและเสนอผู้บริหารเซ็นเช็ค
– นัดรับเช็คและจ่ายเช็ค หรือโอนเงินให้เจ้าหนี้
– ติดตามใบเสร็จรับเงินเพื่อแนบเอกสารการจ่าย
– ทำรายงานสรุป เช่น ยอดเจ้าหนี้คงเหลือประจำเดือน รายงานอายุเจ้าหนี้ เป็นต้น

3. ด้านงานปิดงบการเงิน ประจำเดือน

– ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
– กระทบบัญชี ทุกบัญชี
– ปิดงบการเงิน รายเดือน
– วิเคราะห์งบการเงิน
– นำเสนอผู้บริหาร

บริการอื่นๆ ของกรีนโปรเคเอสพี

นอกจากนี้ Greenpro KSP Accounting ยังมีการให้บริการอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลนำไปบริหารงานได้อย่างทันเวลา และสามารถปรับแก้ไข แผนธุรกิจได้ทันสถานการณ์ รวมทั้งวางแผนธุรกิจในอนาคตทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว ตัวอย่างบริการ ได้แก่

• การจัดทำงบกระแสเงินสด
• การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
• การวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
– การจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบกับงบประมาณและงวดบัญชีก่อน
– การวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
– การวางแผนภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัท
– การจัดทำรายงานทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ

สนใจบริการ บัญชีเอาท์ซอร์ส ติดต่อได้ที่ คุณสุรภา มือถือ 081-6487459
LINE ID: surapa.jam
Email: surapa@greenproksp.com