บริการรับตรวจสอบบัญชี

Greenpro KSP บริการรับตรวจสอบบัญชีโดย CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี โดยเราตรวจสอบงบการเงินของลูกค้าตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วไป (GAAP) เรารับตรวจสอบบัญชีธุรกิจทุกประเภทโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานตรวจสอบเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังมีความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และคิดค่าบริการในราคาที่สมเหตุสมผลด้วย

ขอบเขตของการให้บริการรับตรวจสอบบัญชี

  • ตรวจสอบบัญชี และงบการเงิน
  • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
  • ประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
  • ทำการเสนอข้อคิดเห็น และข้อสังเกตที่พบเจอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีให้ทางผู้บริหารได้ทราบ
  • แสดงความเห็นรับรองในรายงานการสอบบัญชี
  • ให้บริการในเรื่องของการยื่นงบการเงินที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

อัตราราคาค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีพิจารณาตามปริมาณเอกสาร ความซับซ้อน และประเภทของธุรกิจ ท่านสามารถโทรเข้ามาเพื่อติดต่อสอบถามค่าบริการได้ เรายินดีให้คำปรึกษา