รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชี เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ของการบันทึกบัญชีของกิจการ หรือเรียกว่าการตรวจสอบ งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะตรวจสอบข้อมูลในงบการเงิน รวมถึงเอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชี ว่ากิจการได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่างถูกต้องหรือไม่ รวมถึงงบการเงินของกิจการถูกต้องตามควรหรือไม่ และเพื่อให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริษัทว่าเป็นอย่างไร ทำให้มองเห็นทุกด้านเกี่ยวกับการเงินของบริษัท เช่น งบกระแสเงินสดหรืองบการเงิน ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเงินสดเท่าไหร่ โดยแสดงผ่านรายงานเงินสด ทำให้เห็นรายรับรายจ่ายเงินสด  อัตราเงินทุนหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียนหรือความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ทำให้เห็นกระแสเงินสดหรือที่มีความสำคัญมาก ทำให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าไปต่อได้

Greenpro KSP Group บริการรับตรวจสอบบัญชีโดย CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีกว่า 28 ปี โดยเราตรวจสอบงบการเงินของลูกค้าตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วไป (GAAP) เรารับตรวจสอบบัญชีธุรกิจทุกประเภทโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานตรวจสอบเป็นอันดับแรก ความตรงต่อเวลาและราคาที่เหมาะสม

เหตุผลที่ต้องตรวจสอบบัญชี

 • ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่รายงานอยู่เป็นความจริง ถูกต้องตามหลักการบัญชีและมาตรฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เชื่อถือได้จริง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ
 • ป้องกันการทุจริตหรือความผิดพลาดทางการเงิน ซึ่งการตรวจสอบนี้ช่วยในการพิจารณาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยให้ธุรกิจรู้ถึงจุดอ่อนและข้อผิดพลาดในกระบวนการบริหารเงิน ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพิ่มความมั่นใจว่าทรัพยากรทางการเงินถูกจัดการอย่างเหมาะสมและปลอดภัยไม่มีการรั่วไหลหรือการทุจริตที่อาจกระทบต่อการเงินของธุรกิจ
 • การระบุและประเมินความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงได้

ประโยชน์การตรวจสอบบัญชี

 1. การระบุข้อผิดพลาดและการฉ้อโกง :
  การตรวจสอบบัญชีช่วยให้ค้นพบข้อผิดพลาดทางการบัญชีและความไม่สอดคล้อง และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการกระทำที่ไม่เหมาะสมในบัญชี
 2. ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล:
  การตรวจสอบบัญชีช่วยให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลในบัญชีเป็นความจริงและถูกต้อง นั่นหมายความว่าคุณจะสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจทางการเงินและการวางแผนอื่น ๆ ได้เสมอ
 3. การปรับปรุงการเงิน:
  การตรวจสอบบัญชีช่วยให้คุณสามารถตระหนักถึงสถานะการเงินของคุณ และช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงยอดคงเหลือ, การจัดการภูมิคุ้มกัน, และการวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การปฏิบัติตามกฎหมาย:
  การตรวจสอบบัญชีช่วยให้คุณสามารถแน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงิน ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจ
 5. การพัฒนาการบริหารจัดการเงิน:
  การตรวจสอบบัญชีช่วยให้คุณทราบถึงวิธีการใช้เงินและการจัดการธุรกรรมในบัญชีของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์และแผนการเงินที่ดีขึ้น
 6. การให้ความมั่นใจในผู้ที่เกี่ยวข้อง:
  การตรวจสอบบัญชีช่วยให้ผู้ลงทุน, พาร์ทเนอร์ธุรกิจ, หรือหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ มีความเชื่อถือในความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลในบัญชีของคุณ

การตรวจสอบบัญชีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความน่าเชื่อถือในธุรกิจและการเงิน มันช่วยให้คุณมั่นใจในความถูกต้องและความเป็นธรรมของข้อมูล และช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าในการวางแผนและการดำเนินการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

ขอบเขตของการให้บริการรับตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงบแสดงสถานะการเงิน (สินทรัพย์, หนี้สิน, ทุน)
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงบกำไรขาดทุน (รายได้, ต้นทุน และ ค่าใช้จ่าย)
 • เซ็นรับรองงบการเงิน
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
 • ประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
 • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
 • ทำการเสนอข้อคิดเห็น และข้อสังเกตที่พบเจอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีให้ทางผู้บริหารได้ทราบ
 • ให้บริการในเรื่องของการยื่นงบการเงินที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ใช้บริการตรวจสอบบัญชีกับเรา

มีระบบการทำงานที่ดี

 • การตรวจสอบบัญชี เน้นคุณภาพผลลัพธ์ของงาน
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
 • ยึดหลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยตรวจสอบบัญชี ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น

มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี

 • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีที่หลากหลายประเภทธุรกิจ
 • พร้อมทีมงานคอยให้คำปรึกษาการตรวจสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 28 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ทำงานตรงต่อเวลา

 • การทำงานตรงต่อเวลาและถูกต้องบนมาตราฐานของงานตรวจสอบ
 • มีความเที่ยงธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้

ค่าบริการที่เหมาะสม

 • ค่าบริการตรวจสอบบัญชี คุ้มค่า ในราคาที่เหมาะสม

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีงบเปล่า 7,000 บาท ส่วนงบที่มีรายการเคลื่อนไหวพิจารณาตามปริมาณเอกสาร ความซับซ้อน และประเภทของธุรกิจ

Remark

ราคานี้สำหรับงานที่นำเอกสารมาตรวจสอบที่สำนักงาน Greenpro KSP Auditing เท่านั้น
*** กรณีให้ทางสำนักงานรับและส่งคืนเอกสารขอคิดค่าบริการตามที่จ่ายจริง


Greenpro KSP Group มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชี

บริษัทชั้นนำด้านทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจมากมาย อีกทั้งเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น

 1. ธุรกิจซื้อมา – ขายไป
 2. ธุรกิจบริการ
 3. ธุรกิจผลิต / จำหน่ายสินค้า
 4. มูลนิธิ / สมาคม เกี่ยวกับศาสนา
 5. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / ร้านวัสดุก่อสร้าง
 6. ธุรกิจขายของออนไลน์
 7. ธุรกิจขนส่ง
 8. ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม / ธุรกิจสุขภาพ
 9. ธุรกิจคลินิกทันตกรรม
 10. ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
 11. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 12. ธุรกิจการเงิน

>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่

คำถามที่พบบ่อย

รับทำบัญชีด้วยไหม?

ใช่! นอกจากรับตรวจสอบบัญชีแล้วเรายังให้บริการรับทำบัญชีด้วย เนื่องจากบริษัทเรามีนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้บริหาร จึงทำให้ท่านไม่ต้องหาผู้ตรวจสอบบัญชีท่านสามารถใช้บริการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีกับเราได้เลย

รับวางระบบบัญชีด้วยไหม?

ใช่! เราให้บริการวางระบบบัญชีด้วย เรานำระบบบัญชีที่มีคุณภาพที่จะช่วยควบคุมข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วน ทันต่อการบริหาร และเรายังมีโปรแกรมบัญชี ERP ใช้งานแบบ Online บน Cloud ทำงานได้ทุกที่ เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาเหมาะสม เพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าใช้ในองค์กรของท่าน เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรเพื่อก้าวนำคู่แข่งอย่างรวดเร็ว

มีบริการรับส่งเอกสารไหม?

ปกติแล้วลูกค้าจะเป็นคนส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้สำนักงาน สำหรับในเขตกรุงเทพฯ ก็จะมีลูกค้าบางท่านนำเอกสารมาส่งที่ Office ในเขตกรุงเทพฯหากลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารสามารถแจ้งทางเราได้ เราสามารถจัดหาคนรับส่งเอกสารให้ได้

สำหรับในต่างจังหวัดลูกค้าเป็นผู้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้เรา นอกจากนี้แล้วเนื่องจากเรามีแฟรนไชส์ที่อยู่ในต่างจังหวัด จึงทำให้การรับส่งเอกสารสะดวกมากขึ้นด้วย

ประเมินราคาอย่างไร?

ราคาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสาร ความซับซ้อนของธุรกิจ ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

ทำบัญชีกับเราปัญหาด้านภาษีจะหมดไปใช่ไหม?

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในด้านบัญชี ภาษี กว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ เมื่อลูกค้าทำบัญชีกับเรา สิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะให้คำแนะนำพร้อมวิธีการแก้ปัญหา ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาด้านบัญชี ภาษี และค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

ติดต่อบริการรับตรวจสอบบัญชี

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี ออดิทติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/9 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
หรือโทร085-067-4884

Add Friend