ขอใบอนุญาตร้านอาหาร

ขอใบอนุญาตร้านอาหาร ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านอาหาร การประกอบธุรกิจร้านค้าที่มีการจำหน่ายอาหาร ซึ่งไม่ใช่เป็นการขายของในตลาด หรือการจำหน่ายอาหารในที่ หรือทางสาธารณะนั้นนอกจากผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเรื่อง รายการอาหาร ผู้ประกอบอาหาร การตกแต่งร้าน การวางระบบการบริหารจัดการภายในร้าน และการบริการภายในร้านแล้ว มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงในการประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารก็คือการขอใบอนุญาตร้านอาหาร (ในทางกฎหมายเรียกว่าใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร) โดยผู้ประกอบการต้องทำการยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถแบ่งการขอรับใบอนุญาตออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ในกรณีสถานที่จำหน่ายอาหาร ที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จะต้องยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร (ใบอนุญาตร้านอาหาร/ใบอนุญาตขายอาหาร)
2. ในกรณีที่สถานที่จำหน่ายอาหาร ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร จะต้องยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (ใบอนุญาตร้านอาหาร/ใบอนุญาตขายอาหาร)

ความหมายสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

ก่อนจะขอใบอนุญาตร้านอาหาร/ใบอนุญาตขายอาหาร ในขั้นต้น เรามาทำความเข้าใจและความหมายถึงนิยามสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหารก่อนดังนี้
“สถานที่จำหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จ และจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหาร อันมีสภาพเป็นของสด หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำ ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง

รายละเอียดการขอใบอนุญาตร้านอาหาร

เมื่อผู้ประกอบการเข้าใจถึงนิยามสถานที่จำหน่ายอาหารแล้ว และอยู่ในข่ายที่ต้องการขออนุญาต เรามาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตร้านอาหาร/ใบอนุญาตขายอาหาร (ในทางกฎหมาย: ในกรณีพื้นที่เกิน 200 เมตร คือใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือในกรณีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร คือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร) ก่อนดำเนินการขอใบอนุญาตขายอาหารดังนี้

 1. ก่อนอื่นผู้ประกอบการต้องทราบว่าร้านอาหาร หรือสถานที่จำหน่ายอาหาร ที่ทำกิจการจำหน่ายอาหารนั้นมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรหรือไม่ ตามที่กล่าวไว้ในขั้นต้น ว่าใบอนุญาตจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามพื้นที่คือ 1. สถานที่จำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรจะยื่นเรื่องขอเป็นใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร (ใบอนุญาตร้านอาหาร/ใบอนุญาตขายอาหาร)  2. สถานที่จำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรจะต้องยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 2. การจดทะเบียนร้านอาหารนั้น สามารถยื่นขอได้ทั้งในรูปบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งนี้ในการขอในรูปบุคคลธรรมดาในบางสำนักงานเขตพื้นที่ผู้ประกอบการอาจต้องมีการจดทะเบียนพานิชย์ หรือที่เรียกว่าจดทะเบียนการค้า ก่อนที่จะไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนพานิชย์ว่าเป็นการประกอบกิจการร้านอาหาร หรือจำหน่ายอาหาร ซึ่งสำเนาของใบทะเบียนพานิชย์นั้นจะเป็นเอกสารประกอบในการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารในกรณีบุคคลธรรมดาสำหรับผู้ประกอบการการที่ต้องการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารในนามนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคลต้องระบุวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาหาร หรือประกอบธุรกิจร้านอาหาร หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยมีการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม โดยที่เครื่องดื่มที่จำหน่ายนั้นเป็นเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์เช่นสุรา เบียร์ และ ไวน์ เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องมีการขอใบอนุญาตขายสุรากับกรมสรรพสามิตร ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพิ่มเติมนอกจากใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
 3. สถานที่ยื่นขอรับใบอนุญาตร้านอาหาร ในกรณีที่สถานประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่สำนักงานเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ส่วนในกรณีที่สถานประกอบการตั้งอยู่ในต่างจังหวัดต้องยื่นขอใบอนุญาตร้านอาหารที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่สถานประกอบการตั้งอยู่ พร้อมเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งค่าธรรมเนียมนั้นคำนวณตามขนาดพื้นที่สถานประกอบการดังนี้

ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตร้านอาหาร

ค่าธรรมเนียมรัฐบาลในกรณีสถานที่จำหน่ายอาหารมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ในการขอรับใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร

– ขนาดไม่เกิน 300 ตรม. ค่าธรรมเนียม 2,800 บาท
– พื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร คิดเพิ่มตารางเมตรละ 1 บาท โดยให้คิดพื้นที่เป็นจำนวนเต็มปัดเศษทิ้งแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 4,800 บาท

ค่าธรรมเนียมรัฐบาลในกรณีสถานที่จำหน่ายอาหารมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ในการขอหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

– ขนาดไม่เกิน 10 ตรม. ค่าธรรมเนียม 200 บาท
– พื้นที่เกิน 10 ตารางเมตร คิดเพิ่มตารางเมตรละ 10 บาท โดยให้คิดพื้นที่เป็นจำนวนเต็มปัดเศษทิ้งแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1,500 บาท

4. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารมีอายุ 1ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

หน้าที่หลังได้รับใบอนุญาตร้านอาหาร

หน้าที่ของผู้ประกอบการภายหลังได้รับใบอนุญาตร้านอาหาร (ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร)

 1. ผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ
 2. ผู้รับใบอนุญาตร้านอาหาร (ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร) ต้องแสดงใบรับอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 3. ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตร้านอาหาร (ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร) ต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารพร้อมเสีย
  ค่าธรรมเนียมภายในเก้าสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องเสียค่าปรับเพิ่ม
 4. กรณีที่เลิกกิจการ ผู้รับใบอนุญาตร้านอาหาร (ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร) ที่ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคำขอเลิกการดำเนินกิจการต่อเจ้าพนักงาน
 5. หากผู้ประกอบการต้องการแก้ไขรายการในใบอนุญาตร้านอาหาร (ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร) ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
 6. หากใบอนุญาตร้านอาหาร (ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร) สูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง จะต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย โดยต้องมีเอกสารแจ้งความต่อสถานีตำรวจในกรณีสูญหาย ในกรณีถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญต้องมีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมมาแสดง โดยใบแทนมีอายุเท่ากับเวลาเหลือของใบอนุญาตฉบับเดิม

ตามบทความที่กล่าวมาข้างต้น การขอใบอนุญาตร้านอาหาร หรือ จดทะเบียนร้านอาหารนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร หรือร้านอาหาร กรีนโปร เคเอสพี มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และใบอนุญาตขายสุราในกรณีที่ร้านค้ามีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแม้แต่การยื่นขอจดทะเบียนพานิชย์ และจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร ให้แก่ท่าน เพื่อให้การประกอบธุรกิจของท่านเป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย สนใจติดต่อเบอร์ 02 210 0280 ถึง 2 หรือ แอดไลน์มาที่ @greenproksp

สนใจบริการ รับขอใบอนุญาตร้านอาหาร ปรึกษาเราได้ฟรี!

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 085 067 4884
LINE ID : @greenproksp
Add Friend

E-mail : info.th@greenproksp.com